Injabulo ehlanganisa iminyaka eyikhulu

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ukukhula nezingane zakubo eziyisikhombisa akukaze kube lula kuSteven Kose (100), kodwa manje ukugubha usuku lwakhe lokuzalwa nomndeni nabangane usebona ukuphila kuyisibusiso esikhulu.

“Abazali bami bebengazwani nento ebheke eceleni. Kwakufanele ngibike njalo uma ngiphuma ngiyodlala nabangane bami futhi kwakumele ngibuyele ekhaya ngokushesha ngaphambi kokuthi kuhlwe.”

Namuhla uSteve waseNyanga, eKapa ubonga uthando olunzima aluthola kubazali bakhe.

“Ngifundiswe ukuzimela nokuziphatha kahle.

“Angikaze ngibheme noma ngiphuze utshwala futhi bengiqinisekisa ukuthi ngidla ukudla okunempilo ukuze umzimba wami uqine.

Ukuphila kwami kuwubufakazi bokuthi uma uziqhelelanisa nezidakamizwa kanye nazo zonke ezinye izinto ezimbi uphila isikhathi eside.” Uthe phezu kweminyaka yakhe akakaze aphuze imithi yezifo ezingelapheki.

“Ngiphuza amaphilisi ezinhlungu kuphela ngemuva kokuhlanza igceke futhi ngijwayele ukuzwa ubuhlungu bokukhathala emadolweni kuphela.”

NgeSonto eledlule umndeni ubuhlangene wonke uzomkhombisa uthando. Ubusiswe ngezingane eziyisikhombisa, abazukulu abangu-18 kanye nesizukulwane esingu-13.

Unkosikazi kaKose washona ngo-2012 eneminyaka engu-79 ubudala kulandela ukugula. Bashada ngo-1952 futhi babusiswe ngezingane eziyisikhombisa, amantombazane ayisithupha nomfana oyedwa.

Uthanda kakhulu iyogathi, istambu kanye nephalishi lommbila nobisi.

Indodakazi eneminyaka engu-74, uRose Mjamba ibonga uNkulunkulu ngokuphephisa uyise kuyo yonke le minyaka.

“Kuyisibusiso ukuba naye lapha ekhaya. Ayiminingi imindeni enenhlanhla yokuba nabazali bayo kule minyaka yethu.”

Akacabangi ukuthi bazofinyelela kwiminyaka yakhe.

“Mina ngimncane kunaye, kodwa ngidla imishanguzo yezifo ezingalapheki. Usemusha futhi ungumqemane.”

“Uhamba imizuzu engu-40 kathathu ngesonto uma evakashele udadewethu futhi akafuni ukugibela amatekisi.”

UThimna Kose, umzukulu oneminyaka engu-16 ubudala ufunda okuningi kuKose, yena uphawule wathi: “Zibalulekile kakhulu izinto asifundisa ngazo.

“Ungitshela ngezinto ahlangabezane nazo esemncane futhi ngiyafunda kulokho. Ungitshela ngokubaluleka kokuhlonipha wonke umuntu nokuphatha abantu ngendlela engingathanda ukuphathwa ngayo.”

Isithombe esingenhla: USteven Kose egubha iminyaka eyikhulu ehlanganisa umndeni nabangane elokishini laseNyanga, eKapa.

Umthombo wesithombe: UBuziwe Nocuze

Izihloko zakamuva