Ingxabano phakathi kwamalungu ebandla laseSheshi

Izifundazwe ezintathu ezigcwele amasonto aseSheshi e-Afrika zizoduba isidlo sebandla emhlabeni wonke kulo nyaka ngoba kumenywe ababhishobhi abathandana nabulili obufanayo nakuba abalingani babo bengamukelekile.

Kulindeleke ukuthi ababhishobhi base-Nigeria, i-Rwanda nase-Uganda bangayi engqungqutheleni njengoba bekhala ngokuthi kumenywe ababhishobhi abasemishadweni nabantu abanobulili obufanayo.

Isinqumo sokumema abefundisi abakhulu abathandana nobulili obufanayo sidala ukuphikisana okukhulu ikakhulukazi emabandleni ase-Afrika.

Kodwa asikho isivumelwano esigcwele ngalokhu ngisho nase-Afrika. 

Ababhishobhi bamaSheshi aseNingizimu ne-Afrika bamukele noma ubani othandana nobulili obubodwa ukuthi azohlanganyela kanye nabo. 

Umbhishobhi wase-Canterbury uJustin Welby uvuse intukuthelo ngokumema ababhishobhi abashade nabantu abanobulili obuhlukile wangabamema laba abathandana nobulili obufanayo. 

Iningi lamaSheshi aseNtshonalanga likugxekile ukuvalelwa ngaphandle kwalabo abathandana nobulili obufanayo.

Isidlo saseSheshi emhlabeni wonke esibanjelwa e-Lambeth Palace e-London cishe njalo eminyakeni eyishumi kulindeleke ukuthi siqale ngomhlaka-26 kuNtulikazi futhi siqhubeke amasonto amabili.

Ingqikithi yenkomfa ezayo ithi “ukuhamba nebandla likaNkulunkulu, ukulalela nokufakaza ndawonye.”

Isinqumo sikaWelby sokungamemi abathandana nobulili obufanayo saqala ekuqaleni konyaka ka-2019 kwi-blog kaNobhala Jikelele weNhlangano yamaSheshi uJosiah Idowu-Fearon wase-Nigeria.

Inqubo yesimemo u-Idowu-Fearon uthe kumele, “bacabange ukuthi isidlo saseSheshi sihlanganisa imishado eyahlukene yezimpilo zabantu besilisa noma besifazane.”

Izihloko zakamuva