Indodakazi kaShenge ibabaza eyabaseNhlangwini abakhomba isihlalo ngomunywe

UMntwana u-Angela oyindodakazi encane yoMntwana uMangosuthu Buthelezi, usephendule izinsolo zakwaDlamini eNhlangwini abathi bona baneSilo sabo. 

UMntwana u-Angela oyiPhalamende le-IFP ulandisa kabanzi ngakwaziyo ngalolu daba.   

Uveze ukuthi isizathu esenza alazi kangcono lolu daba ukuthi bahlobene kakhulu nendlu yaseNhlangwini!

Ulandisa kanje ngeNdlu yaseNhlanwini.

UMntwana uLangalethu Dlamini owayeyiNkosi yakwaDlamini eNhlangwini esiyakhothama, noyise weNkosi esiyakhothama uMelizwe, onguyise weNkosi ebusayo uMntwana uNgqalabutho, uyindodana kaMntwana uMpiyamaxhegu kaDinuzulu. UMntwana ubengudadewabo kaMntwana uMagogo unina kaMntwana uMangosuthu Buthelezi. UMntwana u-Angela uthe: Sonke sasala sibambe ongezansi ngesikhathi uMntwana “Mmeli” Melizwe, njengoba sasimbiza kanjalo sisafunda naye esikoleni samabanga aphezulu e-St Francis eMahlabathini, ngesikhathi ethi uyiSilo ngokwakhe futhi badabuka eSwazini abasiyo ingxenye yombuso wakwaZulu! Lokhu kwasimangaza impela. 

Okuxakayo ubaba wakhe waze wakhothama engaphansi kweSilo samaBandla. 

Kusho ukuthi uMntwana uMelizwe uvele wavuka ngelinye ilanga wanquma ukuthi uyise wayengazi ukuthi abakwaDlamini eNhlangwini babengaphansi kweSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu.

Okubuhlungu ukuthi ngaphambi kokuthi iNkosi uMelizwe ikhothame, udadewabo uMntwana uNomaswazi welula isandla kumina. Wathi ucela ngibize umhlangano phakathi kwakhe nobaba uMntwana wakwaPhindangene wathi uzobambela umfowabo uMntwana uMelizwe owayefuna ukwenza inhlambuluko neSilo samaBandla uZwelithini kaBhekuzulu ngaphambi kokuba ashone njengoba wayesegula kakhulu.

Wathi: “Mhlawumbe ubezolulama ngoba Mageba ngisola ukuthi amadlozi ayemfulathele futhi kwakuzoba inkinga neshwa ukuba akhothame engayenzanga inhlambuluko.

UMntwana wakwaPhindangene wamamukela kahle, uMntwana uNomaswazi (njengoba umndeni wakithi nowabo uzwana kakhulu ngenxa yobudlelwane bethu obusondelene kakhulu) wathi usekhulumile nomndeni kanye nezinduna zaseNhlangwini futhi uzodlulisela isicelo senhlambuluko saseNhlangwini kuMdlokombane.

Okumangazayo ngaphinde ngathintwa uMntwana uNomaswazi, ezwakala edangele! Wathi angitshele ubaba ukuthi ngeke isenziwa inhlambuloko!

“Kwakubike lokhu yini eshintshile?” ngizibuza ngiziphendula.

“Bangithukuthelela kakhulu bethi ubani othe angihambe ngiyocelela  iNkosi uMelizwe inhlambuluko kuMdlokombane?’

Baze bathi ngingacabangi ukuthi abayiboni into engizama ukuyenza, besho nokuthi lokhu ngikwenza ngoba ngigaqele isihlalo sobukhosi saseNhlangwini uma uMelizwe ekhothama. Bangithethisa ngaze ngakhala.

Hawu, uthini kimi Mageba? Obani abasho izinto ezinjalo kuwe?

“IziNduna zaseNhlangwini neNkosi yazo ngicela ningixolisele kuMntwana wakwaPhindangene nimazise ukuthi ngiyasihoxisa isicelo engangisifakile sokucelela umfowethu inhlambuluko ngaphambi kokuthi akhothame kanye nokubuyisana neSilo. 

Ngenza njengoba bengiceliwe futhi.

Okwenzeka ukuthi uMelizwe washona ngaphambi kokuthi uMdlokombane ashone, ukushona  kwabo kwahlukana ngezinsuku. Isizwe saseNhlangwini sasibhekene nenkinga ngoba kwakumele kungcwayshwe iNkosi uMelizwe ngosuku okukutshalwa ngalo  uMdlokombane.

Ngesonto eledlule kukhona ongithumelele isimemo esibhekiswe kuMntwana uMangosuthu, kulokhu ibiqondene nokugezwa komzala Inkosi uMelizwe! Hawu, ngamangala kakhulu! Lesi simemo saze sathi uMntwana umenywa njengoNdunankulu ebukhosini bukaZulu nokuthi ubukhona bakhe buzoletha injabulo. 

Nokho-ke njengoba ngikhuluma nje angazi noma uMntwana uMangosuthu usibonile yini isimemo noma cha. Kodwa owangikhombisa uze wathi kimi “Kubaluleke kakhulu ukulungisa isimo saseNhlangwini njengoba iMbabazane isaphila futhi iyona yodwa kuphela engakwazi ukuxazulula isimo.”

Ngizwe ngayizolo kuthiwa umcimbi weNkosi uMelizwe uphele sekukubi!

Hawu, kwenzenjani manje?

Umlenze wengane yomfowabo eneminyaka eyisishiyagalombili waphuka, futhi ngenxa yobunzima besimo kwabizwa i-ambulensi. 

Waqhubeka owayekhona wathi “inzima impela lendaba yaseNhlangwini, kusobala ukuthi khona okungahambi kahle njengoba sekuze kwalimala ingane engenacala ngenxa nje yolaka lwabaphansi.”

Okulandelayo sabona udaba olwake lavela ngesikhathi iNkosi uMelizwe isaphila ethi yena uyiSilo ngokwakhe akakhonzi kwaZulu.

Lokhu kungimangaze kakhulu! Ngithumele umyalezo kulowo ongikhombise isimemo ngabuza ukuthi “Pho, uMntwana uMangosuthu bebemumema kanjani kulo mcimbi wehlambo?”

Le ncwadi iqale ukushicilelwa ekhasini le-WhatsApp le-Indonsa Yesizwe kangoti wezamasiko uSolwazi Musa Xulu.

Esithombeni esingenhla: INkosazana uButhelezi ecubungula ingxoxo mayelana nokuthi ngabe isizwe sakwaDlamini siwubukhosi obuhlukene yini nesizwe sakwaZulu.

 Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva