Indawo yokudoba iyisizinda samayengandoda

Idolobha elidumile lokungcebeleka lase-Kariba libhekene nenkinga ekhulisa ukusabalala kwe-HIV nezinye izifo ezithathelana ngocansi (STIs).

Amayengandoda asebephendukele ekuthengiseni imizimba yabo ukuze bathole ufishi nokuyinto eyenza ukuthi kuthikamezeke uhlelo lukahulumeni wase-Zimbabwe lokuqeda ingculazi ngo-2030.

UMkhandlu kaZwelonke wengculazi (NAC) uzwakalise ukukhathazeka okujulile ngalesi simo esishaqisayo esesizuze amandla ezinkanjini zokudoba ezisabalele echibini lase-Kariba elidume ngokudoba ufishi obizwa nge-kapenta.

Izinkanji zokudoba eziphawulekayo ezihlaselwe yilo mkhuba okhulayo kubalwa kuzo i-Gache Gache, i-Muchenga, i-Musamba, i-Ndomo kanye ne-Nyaodza.

Phambilini ukuba iyengandoda bekudlangile emiphakathini yezimayini neyabalimi. I-Kariba esemngceleni nakomakhelwane be-Zimbabwe enyakatho ye-Zambia isiyindawo ethandwa kakhulu amayengandoda. Manje umkhakha wezokudoba esifundeni usuhlonzwe njengohamba phambili ekusabalalisweni kwe-HIV.

“Njengoba leliyazwe lizama ukuqeda ingculazi ngo-2030 kumele sibhekane nezindawo ezibhebhethekisa ingculazi,” kusho uBernard Madzima ongumphathi we-NAC.

“Kunendawo entsha lapho amayengandoda ahlala khona nabadobi besilisa ukuze bathole ofishi. Ukuhlala okunjalo kwandisa amathuba okwenza ucansi olungavikelekile.”

I-NAC isiqeqeshe abesifazane abangamayengandoda abayishumi kanye nabadobi besilisa abayishumi ukuze bafundise ontanga nge-HIV, ingculazi kanye nokusabalalisa amajazi omkhwenyana e-Kariba.

Ukuze kuliwe nembangela yalesi sihlava leliyazwe seliqinise ukungenelela okugxile ekuguquleni inhlalo nokuziphatha, ukukhuthaza nokusabalalisa amajazi omkhwenyana, okuhambisana nokuqwashisa kanye nokusetshenziswa kwamajazi omkhwenyana ngendlela efanele,” kusho uMadzima.

Ukusokwa kwabesilisa ngokuzithandela, izinsiza zokuhlolelwa i-HIV kanye nokuvimbela nokulawulwa kwezifo ezithathelana ngocansi nazo sekuthuthukile. Lezi zinyathelo ezibanzi ziyingxenye yenhlanganisela yokuvimbela ukubhebhetheka kwaleli gciwane.

I-Zimbabwe isizibekele umgomo owaziwa ngokuthi i-95-95-95 okuhloswe ngawo ukuthi abantu abaphila negciwane lengculazi u-95% wabazi isimo sabo, u-95% wabanolwazi ngesimo sabo ukuthi bathole ukwelashwa bese kuthi u-95% wabelashwayo ukuze igciwane ligcindezelwe.

Nyakenye i-Zimbabwe ibe izwe lokuqala lase-Afrika futhi izwe lesithathu emhlabeni jikelele ukugunyaza i-injectable Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) njengendlela eyengeziwe yokuvimbela leli gciwane.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Abadoba ofishi e-Kariba

Izihloko zakamuva