Indaba kaBontle ingikhuthaze ukuthi ngibuyele ekhaya eZim

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Sivala ngokusemthethweni unyaka wango-2022, kodwainkulumo yami yemicimbi yezindaba iyangijabulisa, kuwunyakaokwenzeke kuwo izinto eziningi.

Unyaka wango-2022 ubuxube izinto eziningi okubalwa kuzoukukhathazeka obekudlala ngami njengoba indaba ethileengibhale ngayo kuyiyona eyenze ngathatha isinqumosokubuyela ekhaya e-Zimbabwe.

Ngosuku umthombo ovela esigodini sase-Masoyi, eMpumalanga, ungithumelela umlayezo ungazisa mayelananokuthungathwa kwengane (6) elahlekile, angizange ngicabangeukuthi ukubhalwa kwale ndaba kuzoba nomthelela esinqumwenisami sokuthi ekugcineni ngiqunge isibindi ngishiye elakuleli.

Indaba kaBontle Mashiyane iye yangithinta njengobangingumama.

Nakuba safundiswa ukuthi singalinge sivumele imizwa yethuukuthi ibe ingxenye yendaba esibhala ngayo, lokhu bekuyintoehluke ngokuphelele kimi.

Isisu sami besiphenduka njalo uma kukhona imininingwaneemisha evelayo ngale ndaba.

Inhliziyo yami yaba buhlungu ngesikhathi ngizwa ukuthiumbulali owayegwetshiwe wadedelwa ngoshwele nguyenaowagcina ukubonakala ekhuluma noBontle osemncane.

Ngiye ngaphatheka kabi ngesikhathi ngizwa ukuthi isidumbusikaBontle sitholakale ethuneni elingashoni sicwiyiwe. Ukuvakashela ekhaya lakhe nokubona unina edabukilekwakungiqeda amandla.

Uvalelisa kanjani enganeni encane kangaka? Izinganezizophepha nini ezweni lakubo? Uma thina esibadala singabenzibobubi pho izingane zethu zizovikelwa ngubani?

Imibuzo eminingi kodwa azikho izimpendulo eziqondile. Ngiyengaphuma ngaphandle futhi ngikhumbula ukuthi angikwazangaukusebenza ngemuva kwalokho ngoba bengikhathazekekakhulu. Bengihlezi ngishayela umama ucingo nsuku zonkefuthi izwi lakhe belingenza ngiqhubeke nempilo.

Bengilwa nemizwa yami mihla namalanga ngoba le ndabaingizwise ubuhlungu kakhulu kanti ngomkhankaso owawukhulaku-Twitter oxhumene nesihloko esithi-# Zimbabwe must go, ngabona ukuthi yile ndaba ewusizi engikhuthaze ukuthingibuyele ekhaya.

Njengamanje sibhekene namahora angu-18 okucishwa kukagesifuthi okuxakayo ukuthi sihlala eduze kwesibhedlelaesijwayelekile.

Ngincamela ukusebenzisa amabhange angaphandle kwase-Zimbabwe njengoba imali yami iphephile lapho futhi nezindlekozincane, kodwa ikhaya beliyindawo ephephile ezungezweuthando nomndeni.

Umama uhlezi ebuza ukuthi “yini elandelayo?” njengoba bonkeabangani bami basebunganeni nasekolishi manjesebehlakazekile emhlabeni wonke. Ngihlezi ngiphendulangokuthi noma yikuphi lapho ipeni elingibeka khona, ngizoyakhona.

Esithombeni esingenhla: UBontle Mashiyane

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva