Incwadi yothando eya kwabesifazane base-Afrika

Enyangeni yaBesifazane, i-Scrolla.Africa sibungaza izindlovukazi eziyisikhombisa zase-Afrika ngamandla azo, ubuhle kanye nomthelela wazo ekulondolozeni umlando wethu. UThabiso Sekhula wethula lolu chungechunge ngencwadi yothando eya kwabesifazane base-Afrika.

Ezweni eligcwele amadoda, sekuyisikhathi eside thina abesifazane sifihla amathalente ethu ukuze sibalekele ukulimala.

Sesiphenduke izazi zemilingo ukuze sifihle amathalente ethu ukuze singahehi izixuku ezingalungile.

Ekugcineni, kuzwakala kumnandi kakhulu ukubona abesifazane bephuma ebumnyameni ukuze bahole ngokuzichaza ukuthi bangobani.

Hhayi ngaphansi kwemikhawulo yamakholoni futhi hhayi ngaphansi kwegama lezinzalamizi. Sibona abaculi bomhlaba wonke abafana noBeyonce befaka ugqozi ngobuciko babo ngezithombe zezindlovukazi zase-Afrika ezifana no-Osun, iqhawekazi uYoruba wamanzi, ubumsulwa, inzalo, uthando, kanye nezinkanuko.

Sibona izizwe ezahlukene eziteji zonobuhle emhlabeni jikelele kanye nezitayela zezinwele ezikhuthazwe abesifazane base-Himba e-Namibia kumafilimu ase-Hollywood.

Ubumnyama ngeke busasivala, ngisho nangokuvikela thina. Umlando njengoba ulotshwe ngamadoda usenze sakhula. Kodwa sekuyisikhathi sokubuyisela okungokwethu.

Emashumini ambalwa eminyaka edlule sibe nabantu besifazane ababonakala ezinkundleni ezazibuswa ngamadoda ngaphambilini bengenandaba nezinwele zabo zemvelo, ukukhuluma kakhulu, imiphumela ebonisa izingane kanye nokuzalwa kwazo, izimpaphe ezinyakazayo kanye nezigigaba ezishaqisayo zomuntu wesifazane ngesikhathi ebukeka emuhle.

Nginifisela usuku Oluhle Lwabesifazane, ziNdlovukazi. Bengifuna ukunithumelela le ncwadi yothando, ngithi niyabonakala futhi aninodwa.

Inhloso yethu ithi, sizothatha konke futhi siyaphakamisana njengoba sikhuphuka.

Amadodakazi ase-Afrika athola amandla ezindlovukazini ezinkulu zesikhathi esedlule, njengezindlovukazi zemvula zase-Modjadji e-Limpopo ezaletha izimvula kanye nenala embusweni wa-Balobedu.

Silandela ezinyathelweni zikaNdlunkulu uMoremi woMbuso wase-Ife e-Nigeria ukuhola abantu bakithi ukuthi baye ezindaweni eziphakeme kakhulu.

Futhi nakuba sisenezithiyo eziningi endleleni yethu, siphethe amandla kaNdlunkulu uNandi wesizwe samaZulu kanye noNdlunkulu uKandake wase-Ethiopia ukulwa nazo zonke izithiyo ngamasu nangomusa.

Futhi sivikela esinakho njengoNdlunkulu uNefertiti wase-Egypt ngoba uma owesifazane evikela umcebo omncane umhlaba wonke uyazuza kulokho.

Abesifazane babambe iqhaza elikhulu emlandweni wonke ukuze baqinisekise ingqubekela phambili yabanye abantu besifazane – nakuba bake babizwa ngokuthi abathakathi ngokwenza lokho.

Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, i-Scrolla.Africa sizokulethela uchungechunge lwezindlovukazi zase-Afrika ezibuse isikhathi esedlule nesamanje sawo wonke umuntu wesilisa kanye nowesifazane e-Afrika nangale kwayo.

Lezi zindlovukazi zidlale indima enkulu emlandweni kodwa bezibukelwa phansi isikhathi eside kakhulu.

Ukukhululwa kwabesifazane – ngokwezimali, ngokomzimba nangokwengqondo – kukhulu kunami, futhi kukhulu kunathi sonke ngakho-ke naphezu kokuhlukunyezwa esibhekana nakho, ngisho nezinhlelo ezihloselwe ukusibeka phansi azikwazi ukuphazamisa lokho okuhloswe ukuthi kwenzeke.

Sizothatha okungokwethu futhi sizobe siphethe odadewethu – sinezindlovukazi ezinkulu ezisesekayo.

Hlanganyela nami njengoba sizokwethulela izindlovukazi ezilondoloze i-Afrika!

Izihloko zakamuva