Incwadi evela e-Mount Frere ithi: Sisathembele ku-ANC

Zukile Majova

Kuzothatha okungaphezu kwenkohlakalo, ukungalethwa kwezinsiza ngendlela efanele noma ukusebenza kabi kwezinkampani zikamasipala ukuze i-ANC ilahlekelwe ngamandla ezindaweni zayo.

Njengoba ngibhala incwadi yaleli sonto esuka e-Mount Frere, osomabhizinisi kanye nabahlali baKwaBhaca sekuphele amasonto amathathu bengenawo amanzi.

Amathoyilethi agugile agcwele idolobha lonke, kubandakanya neziteshini zikaphethiloli, azinawo amanzi. Amarenki amatekisi namabhasi nezinye izindawo zomphakathi, lapho izinkulungwane zabantu zihlangana khona ngaphandle kokulandela imigomo yokuqhelelana komphakathi, azinawo amanzi.

Noma kunjalo, akukho mbhikisho womphakathi omelene nalokhu; akukho toyi-toyi.

Isigodi sase-Elubhacweni emaphethelweni aKwaBhaca sinamapayipi amanzi angaphansi komhlaba, kodwa sekuphele iminyaka emihlanu singenawo amanzi.

Imibhikisho yomphakathi iphi? Abayilokothi nhlobo.

Uma ubheka, sihlala enkabeni ye-ANC. Futhi kulesi sifunda, i-ANC iyinkolo. Noma ngabe iletha izethembiso zayo noma cha, izakhamizi zalapha zizizwa sengathi ingcebo yazo ixhunyaniswe nenhlanhla yeqembu elibusayo.

Imindeni eminingi lapha inabantu abahola impesheni, abantu abadala abangasebenzi noma izingane ezithola imali ngohlobo oluthile lwesibonelelo sikahulumeni okuwukuphela komthombo wazo wemali.

Abakwa-Stats SA bathi uMasipala waseMzimvubu yisifunda esinhlwempu kakhulu eNingizimu Afrika esinamakhaya amancane kakhulu anezindlu zangasese eziwumgodi.

Izindlu zangasese zomgodi ezikoleni zalapha akuyona into ehlukile – lezo zimpawu zokuphila ngendlela yasendulo ziyinsakavukela.

Ngisho nabafundi bezikole ezisanda kwakhiwa esifundeni basebenzisa izindlu zangasese zomgodi. Endaweni lapho ukuphela kwamanzi kungathatha inyanga yonke, izindlu zangasese ezishaywayo akuyona indlela engathathwa.

NgoNtulikazi, ngabona inqwaba yabantu basesigodini saseMnambithi, ngaphandle kwaseMaxesibeni bemba imisele yamanzi, bephambukisa umfula osuka entabeni uya esigodini sabo.

Imfuyo ehlanganisa izingulube nezinkukhu iphuza emthonjeni owodwa wamanzi nabantu abangenawo amakhemikhali okuhlanza amanzi anikezwa abampofu.

Njengomhlali osezingeni eliphakathi uma kuqhathaniswa namazinga alesi sifunda, izinkampani ezizimele zingidayisela amanzi ngemali engama-R750 ngethangi elinamalitha ayizi-2 500 kanye nemali eyizi-R1 500 ngethangi elinamalitha ayizi-5,000.

Kubantu abaphila ngemali engama-R350 yesibonelelo ngenyanga noma isibonelelo sabadala semali eyizi-R1,800, ukuthenga amanzi kubathengisi abazimele kuyinkinga.

Izihloko zakamuva