Impilo yozama zama ingxenye yesithupha: Ukuzibonela okwenzakalayo qobo: Usuku empilweni yozama zama

Everson Luhanga

Abaningi bayazi ukuthi ozama zama bahlale besencupheni yokufa nsuku zonke.

Uma beya ngaphansi komhlaba, asikho isiqinisekiso sokuthi bazobuya bephila.

Ababisengozini nje kuphela yokubulawa yidwala eliwayo noma umgodi owayo, kodwa yizimbangi eziyingozi zangaphansi komhlaba ezihlome ngamazinyo.

Njengentatheli, mhlawumbe ngibe sezingozi eziningi kakhulu. Kodwa kunengozi eyodwa engingakaze ngiyithole: impilo eyingozi yozama zama.

Ngenkathi ngitshela ozama zama ebengisebenza nabo ukuthi ngifuna ukungena nabo ngaphansi komhlaba bangiluleka ngokuqinile ukuthi ngingalinge ngiluthathe lolu hambo oluyingozi, njengoba imigudu igcwele amadwala akhohlisayo namaqembu ezigelegeqe ezingababulali.

Bangixwayisa ukuthi kungenzeka ukuthi ngingaphuma ezimayini ngiyisidumbu, noma mhlawumbe ngilimale kanzima impilo yami yonke. Noma ngingahle ngingabuyi nhlobo, ngilahleke unomphela ekujuleni kwezimayini.

Ezinye zezinsizwa zingitshele ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyoncipha kancane njengoba ukwakheka komzimba wami umkhulu bewungeke kulingane emihubheni emincane futhi emnyama. Kodwa ngaphikelela.

Futhi-ke, bangivumele ngangena kuleyo ngozi.

Ngathatha uhambo olwalungahlukile neze nelokuzibulala.

Ngenkathi ngehla ngethoshi nentambo okhalweni lwami, ngangithandaza futhi ngithemba ukuthi ngizobuya ngiphephile futhi ngizobhala phansi ulwazi lwami senginethezekile ekhaya lami.

Imayini ibimnyama, incane futhi iyingozi. Mina neqembu lozama zama abane, ngehla cishe ngamamitha angama-25 ngaphansi komhlaba ngaya ezimayini ezilahliwe e-Robertsville ngase-Florida entshonalanga yeGoli.

Lapho sengifinyelele kulokho kujula, ngavele ngalahlekelwa iqembu lozama zama engangine nabo. Okokuqala ngaqalaza, kwase kuba nokuthuthumela okukhulu kimi – futhi ngazizwa ngingedwa.

Kwakungakhanyiswanga kangangokuba ngangingakwazi nokubona umunwe wami ngaphandle kokuthi ngikhanyise ithoshi ababenginike lona.

Inhliziyo yami yaqala ukushaya ngamandla, kwangathi inginxusa ukuba ngibuyele phezulu ngoba yayibona ingozi.

Okomzuzwana, ngacabanga: ngabe ngithathe isinqumo esifanele sokungazinaki izixwayiso zabo?

Kodwa ngidonse umoya kakhulu ngathi kimi: Ngiyintatheli. Ngidinga ukwenza imisebenzi yami.

Ngokwethuka kwami, ngase ngikhohlwe ngisho namagama ozama zama ababili ababengiphelezele.

Ngamemeza, ngifisa ukwazi ukuthi ngabe baseduze yini. Ngangizwa kuphela ukunanela kwezwi lami uqobo.

Ngabe sengizwa umsindo: bebengihleka futhi behlebelana. Kulungile, kubo, ngiyintatheli nje, futhi lokhu kuyimpilo yabo. Ngangijabule kakhulu ngokuthi angingedwa.

Bangitshele ukuthi ngiphumule, ngibheke indawo engizungezile futhi ngizwe ukuthi badlula kubuphi ubunzima ukuze babeke isinkwa ematafuleni emindeni yabo.

Bangitshele ukuthi sidinga ukungena ngokujulile. Ngesikhathi ngikhasa ngomhlane, ikhanda lami lishayeke edwaleni. Nginqume ukuthi ngizohlala ngiphansi ngisebenzise isisu sami nezindololwane ukukhasa.

Sonke lesi sikhathi, bengithandaza kuNkulunkulu ukuba ngingahlangani nanoma yimaphi amalungu eqembu ahlomile noma okubi nakakhulu, idwala elalingavala indlela yami yokuphuma uma lingangibulalanga.

Uhambo lokubuyela ngaphezulu lwalulude. Engangikufuna nje ukuthi ngiphume kulo mhubhe oyingozi ngibhale inganekwane.

Ngemuva kwamahora amaningana ngigembula ngempilo yami, ozama zama bathi kimi, masikhuphuke.

Lawo magama ayewumlingo negolide ezindlebeni zami.

Futhi lapho, saqala uhambo lwethu lokuphuma emayini ebulalayo.

Lapho sisondela ngaphezulu, ngabona ukukhanya okuncane kukude.

Kimi, lokho kwakungukukhanya kwethemba. Inhlansi yokukhanya engangifuna kabi ukuyibamba lapho- futhi uma – kwenzeka ngiphume ngiphila. Konke engangikufuna kwakuwukufika ekugcineni komhubhe ngiwucwezu olulodwa, hhayi esikhwameni somzimba noma ngesidumbu sami esigcwele izinhlamvu.

Noma imuphi umsindo wokubhonga ongaziwa owenziwa ngozakwethu bosuku olulodwa ungithusile, futhi isikhathi ngasinye kungenza ngizibuze ukuthi ngiyokubona yini ukukhanya.

Kodwa ngenkathi ngiphuma, ngajabulela iphunga lomoya omusha ongena emaphashini ami agcwele uthuli.

Ngokungazelelwe, ngawazisa umoya ohlanzekile nokukhanya kwelanga kwendawo evulekile.

Ngangiphefumula kanzima futhi ngikhathele ngenxa yohambo oluyingozi lwangaphansi komhlaba. Ngahlala phansi nozama zama abangise ngaphansi komhlaba.

Ngesikhathi sihleli sithule, kwaqhamuka iqembu lamadoda emayini efanayo engasasetshenziswa. Babephethe isidumbu sensizwa ethile.

Ngethuka futhi ngacabanga ukuthi bekungaba yimina, noma indoda ehlezi eceleni kwami.

Ngacweba izinyembezi ngaye. Wayemncane kakhulu ukuthi angashona ngokushesha nangendlela enjalo – konke egameni lokuziphilisa.

Ngenkathi ngiphuma emayini, ngazizwa ngiphele amandla, kepha ngase ngiqede umsebenzi wempilo yami yonke wokuhlangabezana nomhlaba ongaphansi obulalayo emhlabeni wethu. Kube yinto engizojabula ukungaphinde ngiyizame futhi.

Ukuzibeka empilweni yozama zama kungikhombise uhlobo lwezingozi la madoda abhekana nazo, konke lokhu bakwenzela ukondla imindeni yabo.

Mina, ngizonamathela epenini lami nasephepheni.

Izihloko zakamuva