Impilo abantu abangayazi nge-Limpopo

Mmaditaba

Ngempelasonto ende ngasuka eNyakatho neNtshonalanga ngaya e-Limpopo ngadlula izimoto eziningi zibuyela e-Gauteng.

Bekunenqwaba yezimoto ezinhle nezimba eqolo ezithatha imizuzu engu-30 zimi  kwi-tollgate. Kodwa bekugcwele kakhulu izingane zase-Limpopo okudingeke zithuthele e-Gauteng ukuze zizothola amathuba angcono omsebenzi.

Sihlale senza amahlaya ngalokhu kodwa inqwaba yabantu base-Gauteng baphuma e-Limpopo.

Abacabangi ukubuyela emuva ezigodini ngenxa yemigwaqo engemihle, ukuntuleka kokulethwa kanye nezinkumbulo zokukhula kwabo futhi ayikho indawo yokuphumula ebizwa nge-Konka ongahamba uyokhipha ikhadi lasebhange uzipholele ngosuku lokuhola. Abanye babona sengathi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokuhlala e-Gauteng njengoba amathuba engasekho emakhaya.

Kungithathe iminyaka engu-15 ngihlala e-Gauteng ukuze ngibone ukuthi ngisebenza kanzima. Njengoba umndeni wami ukhula sidinga nendlu enkulu futhi sichitha imali eningi sithenga ukudla. 

E-Gauteng uma uhola imali ebhekile ilapho oqala khona ukuthanda  idolobha bese kube nzima nokucabanga ukugoduka.

Kodwa-ke kulo lonke lolo thando olubandayo esilithola e-Gauteng ngaphindela ekhaya ngoba nganginezinkinga. Ukuzikhandla nokusebenza kanzima ukuze ukwazi ukuphila impilo oyifunayo sigcina singasanaki ukuhlupheka okukuzungezile.

Impilo yami e-Gauteng yaba yimbi kakhulu okwangiholela ekutheni ngicabange ukubuyela ekhaya. Ngangikhulelwe ngibekezelele impilo ngihlezi ngikhathele futhi nginengcindezi. Ngacela umuntu engangihlekisana naye ukuthi abuyele nami esigodini sangakithi ngenxa yesimo sami sobabili sashiya imisebenzi yethu sabuyela esigodini.

Kwakunzima ukuqala phansi ezweni engingalazi futhi engangilishiye ngiseyintombazanyana, kodwa ngangazi ukuthi kwakungeke kube kubi kakhulu.

Uyabona ngaphambi kokuthi uthathe elinye igxathu lempilo kuvele kube ngathi kunzima futhi kube sengathi uyahlanya. 

Umqashi wami wangaphambilini wangitshela ukuthi ungifisela inhlanhla ukuthola omunye umsebenzi omuhle njengalowo enganginawo futhi abangani bami babuza ukuthi ngingalichaza kanjani igebe kwi-CV yami? Kodwa inhliziyo yami yayilangazelela ikhaya. Indawo yokugcina engangizizwa ngiphelele kuyo. 

Engihlekisana naye oqhamuka e-Rustenburg wathi akanankinga sisahlale leni futhi uma ekwazi ukujwayela lendawo angayazi angahlulwa yini ukujwayela ngakithi?

Sekuyiminyaka emithathu manje sabuya futhi indodakazi yethu ineminyaka emibili ubudala saletha nezinto esasizifunda e-Gauteng endaweni. Sasebenzisa ulwazi esasinalo ukuxazulula izinkinga endaweni.

Ngazo zonke izizathu zokuthi uma ungafuni ukuhlala endaweni kunombono webhizinisi wokuxazulula leyo nkinga.

Ukuze uthole igolide elincane e-Gauteng kufanele udele kakhulu. Esigodini kudingeke ukuthi simbe sijule kakhulu futhi isikhathi eside kodwa igolide liningi amathuba alindele ukuthathwa futhi noma yini oyakhayo iyifa lakho.

Cabanga nje bonke labantu abasenkabeni yedolobha uma bengehla babuyele ku-N1 oya e-Limpopo bebuyela emakhaya abo. Kungaba khona ushintsho oluthile. Kodwa khona akufani selukhona ushintsho oluncane esigodini sangakithi esisemakhaya njengoba sekunezikole ezimbili ezizimele.

Izingane engikhule nazo zingodokotela nabammeli. Indawo yokuhlala kanokusho iyavela emagqumeni lapho sasivame ukugibela khona izihlahla ze-jackalberry futhi usozimali wase-Limpopo uMike Nkuna wakha idolobha elihlakaniphile elikhulu njengedolobha lase-Sandton khona lapha esigodini.

Umculo kaKing Monada noMakhadzi udlala umhlaba wonke. UShudufhadzo Musida waqokwa njengo-Miss SA.

Intuthuko iyenzeka i-Limpopo iyathuthuka ngokusebenzisa labo abakholelwa emandleni ayo. Kuyoba kuhle kanjani uma lokhu kusho ukubuya kwezingane zase-Limpopo. Sekuyisikhathi sokubuyela ekhaya ukuze sithuthukise indawo yangakithi. 

Izihloko zakamuva