Imishado yase-Zambia ayifani neyakwamanye amazwe

Ngesikhathi ngiseyingane e-Zambia ngeminyaka yama-70s nama-80s sasinomakhelwane okwakunguyena yedwa owayenomabonakude.

Sasivame ukuya endlini yakhe siyobuka uchungechunge oluthi-Dynasty ne-Joan Collins. Sonke sasizama ukubukeka kahle emehlweni akhe ukuze sikwazi ukubuka isiqephu sakamuva.

Ngeminyaka yama-80s, ecikwe ngokuphelele ukuphila e-Zambia ebona impilo imile waqoqa okungokwakhe walibangisa e-Texas.

Manje ungowesifazane ocebile ohlala endaweni ethokomele yase-Lusaka okwazi ukuphila njengomuntu wochungechunge oludlala kumabonakude lwaseMelika.

Nokho akazange ayenze imali e-Texas kwadingeka abambe khona imisebenzi eminingana futhi abone lonke iholo lakhe lishabalala ngesikhathi ekhokha izikweletu. 

Ngesikhathi evakashele e-Zambia ngo-2002 wathola okulingana nomthombo kawoyela wase-Texas ukuhlela imishado!

Imishado e-Zambia iyibhizinisi elikhulu. 

Kukhona abangochwepheshe abesifazane abahlelelwe kahle ephathini yomakoti ngisho nabadansi abangochwepheshe abathatha ummese ukuze basike ikhekhe kuyilapho bedansela ngamandla izithandani ezisanda kushada.

Yebo imishado efanele yase-Zambia ayiyona eyomakoti abanamahloni abakhalayo nabakhwenyana abadidekile ngokuvamile sikhuluma ngabantu asebekhulile ngezinye izikhathi bengena emishadweni yabo yesibili.

Kwezinye izimo izithandani  ziqala ukuhlala ndawonye  ekugcineni zinqume ukwenza indumezulu yomshado.

Kwamanye amasonto e-Pentecostal adume kakhulu e-Zambia izithandani zikhuthazwa ukuba zishade ngesitayela. 

Uchwepheshe wesifazane onomuzi omkhulu, imoto enkulu nomsebenzi omphilisa kahle akanakho konke uma engakabusiswa ngowesilisa owesaba uNkulunkulu.

Imishado yase-Zambia ivame ukugqamisa owesifazane. Iqiniso liwukuthi abesifazane abaningi baya emishadweni ikakhulukazi ukuze babone ukuthi konke kuhlelwe kahle kangakanani.

NgoMandulo odlule nami ngashada nentokazi yase-Zambia eneziqu ze-masters eNyuvesi yaseMelika ngaphambilini eyayingumeluleki okhethekile wemishado eminingi.

Ngafika ngisuka e-Angola ngaya e-Zambia futhi ngabekelwa yonke into kuhlanganise namasokisi. Ngahambisana nezinto eziningi okuhlanganisa ne-tuxedo yomkhwenyana omhlophe. Osisi bami bakusasa babesezinhlungwini zokungitshela ukuthi abantu bazokuthola kuyinqaba ukuba ngingaligqoki ibhantshi elimhlophe.

Ngesizathu esithile bengilokhu ngihlobanisa amabhantshi amhlophe namalungu enkolo yase-Angola, ama-Tokoista akholelwa ukuthi umsunguli wawo uSimão Toko wayewumphrofethi kaKristu.

Ngahambisana nabanye izicathulo ezicwebezelayo eziqondile ijazi elinezimbali, kodwa ngisho nomkami onguchwepheshe wayedinga usizo lomunye uchwepheshe manje usebenzela ibhange lakuleli ngakho yonke into yayizohamba ngesikhathi.

Umdanso kwakufanele uphelele nethimba elikhiqiza ividiyo yomshado lalidinga ukuba libe sezingeni eliphezulu; ukudla kwakufanele kwenze wonke umuntu akhulume ngakho iminyaka. Ikhono lenhlangano lalibaluleke kakhulu!

Imishado emikhulu yase-Zambia ayidingi ukusebenziselwa imali eningi nakuba ibiza u-$10,000 ubungeke uluthole uhlobo lomshado ongalalela kulo isivakashi esikhethekile.

Isivakashi esihlonishwayo siyinkinga enkulu kule mishado. Ngokuvamile kufanele ube umuntu ophumelelayo ozokhuluma ngesidingo sokwethembeka emshadweni nokulalelana.

Ezimweni eziningi isivakashi esihlonishwayo sifika nomlingani waso asebeshade naye isikhathi eside ukuze nibone ukuthi sebesuka kude kangakanani othandweni labo.

Uma isivakashi noma isikhulumi singusomabhizinisi ocebile, akunandaba noma engafika nentombi yakhe  noma abe ngumuntu osebenemishado eminingana ephukile. Abantu basuke bezimisele ngokulalela iseluleko sakhe ngokubaluleka kokwethembeka emshadweni.

Umphathi wemicimbi emishadweni yase-Zambia ujwayele ukuba ngusomahlaya. Osomahlaya abahamba phambili babiza imali efinyelela ku-$500 ngobusuku obubodwa.

Ngokwemvelo amahlaya kufanele ahlekise wonke umuntu akumele kube into egcona abefundisi noma emelene nabantu abakhuluma ngezilimi, abanti abangakaze bashade futhi-ke awekho amahlaya omamezala!

Okugqamayo emishadweni eminingi yase-Zambia ukuhlangana phakathi kwamasiko ase-Afrika nawaseNtshonalanga.

Ngempelasonto e-Lusaka bekunamaloli anabesifazane abacula beya e-mantebeto okuyilapho umndeni kamakoti uthatha yonke inhlobo yokudla uyise ezihlotsheni zomyeni  ukuze ubone ukuthi bazodlani esikhathini esizayo.

Konke lokhu kuhambisana nokushaywa kwezigubhu nokudansa okuningi njengoba abesifazane besuke begida, umkhwenyana kufanele aqhubeke enikeza o-anti, osisi nezinye izihlobo imali. Konke lokhu kugcina ngedili elikhulu nokuphuza. Ngokujwayelekile umakoti usuke engekho kulo mcimbi.

Abantu baseZ-ambia bawazisa kakhulu umshado. Ezinyangeni ezithile ezedlule amaphepha amakhulu lapha abe nezihloko zezindaba zabaholi bamabandla bekhala ngokuthi ziningi kakhulu izehlukaniso.

Umakhelwane wethu wangaphambilini akakhathazekile. Umzukulu wakhe usesikoleni sezomthetho ulungiselela ukwenza izehlukaniso ngesikhathi esiza ukuthuthukisa ibhizinisi lomshado womndeni.

Izinhlelo zesikhathi esizayo ukuba nenkundla enkulu lapho izithandani zingashada khona endlini yesonto, zidle ehholo eliwubukhazikhazi, bese ziphuthuma kuma-honeymoon suite. 

Izihloko zakamuva