Imibhikisho yokuzitapela ezitolo eyenzeka ngoNtulikazi kulo nyaka ikhahlameze kakhulu abesifazane

Celani Sikhakhane

Izinxushunxushu ezinodlame zangoNtulikazi zokuzitapela ezitolo  zingezinye zezizathu zokwenyuka kwezibalo zabangasebenzi kanti abesifazane baseNingizimu Afrika yibona abalahlekelwa kakhulu.

Isibalo sabesifazane abangasebenzi sikhuphuke safinyelela kwinani elingama-37.3% engxenyeni yesithathu yonyaka wezi-2021 uma kuqhathaniswa nenani elingama-32.9% labesilisa.

Abesifazane abangama-41.5% abamnyama  abangasebenzi yibona abathinteke kakhulu. Abesifazane abamhlophe abangasebenzi bayi-9.9%, abesifazane baseNdiya/nabase-Asia bangama-25.2% abangasebenzi, kanti amakhaladi abesifazane angasebenzi angama-29.1%.

I-Quarterly Labour Force Survey (i-QLFS) yekota lesithathu ekhishwe ngabakwa-Statistics SA ngoLwesibili, ikhombise ukuthi ukuqhubeka kwemikhawulo yokuvalwa, ukucishwa kukagesi kanye nezinxushunxushu zikaNtulikazi kube nomthelela ongakanani kwimisebenzi ezweni.

Imibhikisho yokuzitapela eyenzeke ngoNtulikazi ithinte i-Gauteng kanye neKwaZulu-Natali izifundazwe ezimbili eziyingxenye yomnotho wezwe.

Izinga lokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika lifinyelele kwirikhodi elingama-34.9% ngengxenye ephakathi kwekota lesibili futhi manje selisezingeni eliphezulu kusukela kwaqala i-QLFS ngowezi-2008.

Izinga lokungasebenzi elandisiwe elihlanganisa abafuna umsebenzi nasebelahle ithemba asebeyekile ukufuna umsebenzi linyuke ngamaphesenti ayi-2.2% laya kwangama-46.6% kwikota lesithathu.

Cishe izigidi ezi-3.4 (ezingama-33.5%) kubantu abasha abayizigidi eziyi-10.2 abaneminyaka ephakathi kweyi-15 kuyela kulabo abaneminyaka engama-24 ubudala bebengasebenzi, bengafundi futhi bengaqeqeshwa.

Ezinyangeni ezintathu zokuphela kukaMandulo, isibalo sabantu abaqashiwe eNingizimu Afrika sehle ngenani eliyizi-660,000 safinyelela kwizigidi ezi-14.3.

Izihloko zakamuva