Imashi ephikisana nengqungquthela ye-COP27

Lubhalwe nguChris Gilili

Abantu abangaphezu kuka-300 bamashile eGoli bephikisana nengqungquthela edingida ezokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni.

Abakade bemasha bacele abaholi be-2022 United Nations Climate Change Conference (COP27) e-Egypt ukuthi baqhamuke nezinhlelo zokubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu nokumisa imihlangano yezingqungquthela. 

Imashi iqale e-Beyers Naude Square e-Marshalltown yadlulela eNkantolo Yomthethosisekelo e-Braamfontein okuyilapho izishoshovu zibonise khona futhi zacela ukuba kuthathwe isinyathelo esiphuthumayo ngesimo sezulu esiguquguquka njalo.

UTapelo Motaung osemusha wenhlangano ezimele ezinze e-Tembisa i-Clean Environment uthe ukuguquka kwesimo sezulu nokungcoliswa kwemvelo kuthinta izakhamuzi mihla namalanga.

“Inhlalakahle yabantu bakithi okuhlanganisa abantu abadala ibekwe eceleni ngenhloso yokudala inzuzo enkulu ezinkampanini ezikhipha ukungcola.

“Izimboni zase-Chloorkop ziphazamisa izinga lamanzi e-Tembisa awukwazi ukuphuza amanzi akhona ungawabilisanga. Silapha ukuzocela uhulumeni ukuthi akusukumele ukuguquguquka kwesimo sezulu ayeke ukukhuluma ngakho futhi sidinga izinyathelo,” kusho uMotaung. 

Umphathi wezinhlelo ze-EarthLife Africa u-Ulrich Steenkamp uthe le mashi bekuhloswe ngayo ukuthi ikhanyisele abavikeli bamalungelo ezemvelo asebebulewe esikhathini esidlule.

“Namhlanje simasha ukuqwashisa abantu ngomthelela wokuguquka kwesimo sezulu endaweni yethu.

Izishoshovu ziyabulawa futhi zibulawelwa ukulwa nokungalungi kwemvelo.

“Siyacindezelwa futhi sibekwe eceleni uma sizama ukuthuthukisa ikusasa,” kusho uSteenkamp.

UKetshepaone Modise wase-Orange Farm uthe ungene kule mashi ngoba ukuguquguquka kwesimo sezulu kuthinta izakhamuzi nsuku zonke.

“Izinga lokudla esikuthola ezivandeni zethu aliselihle futhi alisenelisi.

 Sidinga uhulumeni abhekane nokuguquguquka kwesimo sezulu.

 Sesikhathele ilezi zinkulumo ezingabahlomulisi abantu abaphansi.

“Abantu baphefumula amalahle, uthuli emiphakathini eminingi futhi abantu bayafa kungekho muntu othweswa icala. Sidinga usizo ukuze sisuke ekulahleni izinto ezimbiwa phansi sisebenzise amandla avuselelekayo,” kusho uModise.

Abakade bemasha bathe ingqungquthela ekhona ye-COP27 izoba yinto engenamsebenzi uma imigomo okukhulunywa ngayo ingafezeki.

Isithombe esingenhla esamaqembu emvelo emasha enkabeni yedolobha laseGoli

Izihloko zakamuva