Ibandla liphikisana ngokuthi kumele yini abuyele esihlalweni uMfundisi owantshontsha ibhokisi lomngcwabo

Celani Sikhakhane

UMfundisi uNkosinathi Mbatha ontshontshe ibhokisi lomngcwabo elibizayo ngoNhlaba uboshiwe ngoMsombuluko. Sesiqalile isigwebo sakhe seminyaka emibili ehleli ejele lase-Melmoth.

Ngenkathi wonke umuntu engalinaki leli lizwi elibhalwe kwibhayibheli elithi ungebi, ibandla lihlukene phakathi. Asiphumi kahle isigwebo esifanele uMfundisi ontshontshe ibhokisi lomngcwabo elibizayo, eliseqopheleni eliphezulu, lohlobo lwe-Dome wantshontsha neziphambano ezimbili.

UMfundisi ophethe ibandla lama-Jerusalem ezayoni waboshwa ngoNhlaba ngokuntshontsha ibhokisi.

Amanye amalungu ebandla afuna ephuciwe isikhundla sakhe sobufundisi kanti amanye athi akaye ejele isona sigwebo esimufanele.

UMbhatha waboshwa mhla ziyi-15 kuNhlaba oLundi ngemuva kokuba iCelani Funeral Services igqekezelwe.

Ngemuva kwesikhathi kwagcine kuvelile ukuthi uMbatha ophethe indawo yokungwaba wantshontsha ibhokisi lomngcwabo ukuba angcwabe ikhasimende.

Siphoxekile ngezenzo zikaMbatha futhi sisazomuqondisa izigwegwe njengebandla kusho uBishop Mthandeni Dlamuka.

Amanye amalunga abezwana nawo ebandleni amesekile kulo lonke lelicala. Thina asimusekanga ngoba usihlambalazile. Sisemalungiselelweni okumunika isigwebo sethu esithi kmele simususe esihlalweni izinyanga ezintathu noma ngaphezulu kusho uDlamuka.

Abanye abaholi abakholelwa ekutheni uMbatha kumele ajeziswe ibandla ngoba usevele usejezisiwe inkantolo yomthetho.

Akusiyo indawo yethu njengebandla ukuthi simunike isigwebo noma simujezise. Uma senza njalo kuzobe kusho ukuthi sesiyagagamela kusho uBishop ongathandanga ukuba igama lakhe lidalulwe.

Izihloko zakamuva