I-U=U ingahle ibe indlela entsha yokuvikela abantu abane-HIV/Aids

Xolile Bhengu

I-U=U igama elifushane eliqonde ukuthi alisabonakali igciwane futhi = alidluliseki.

Izishoshovu zokuqwashisa ngesandulela ngculazi njengamanje zikhankasela ukuthi ibe yisimo sesithathu segciwane lengculazi uma utholakala unalo noma ungenalo  eNingizimu Afrika ngemuva. 

I-U=U isho ukuthi umuntu onegciwane lesandulela ngculazi elingabonakali ekwelashweni kwegciwane, nasekusebenziseni imishanguzo (i-ART), akakwazi ukudlulisela igciwane lesandulela ngculazi ngisho nangaphandle kokusebenzisa amakhondomu noma i-PrEP, njengoba kuchazwe yinhlangano i-Base.

UDokotela uJohn Blandford, umqondisi we-Center for Disease Control (i-CDC) eNingizimu Afrika, useneminyaka engama-26 ephila negciwane lesandulela ngculazi futhi useneminyaka engaphezu kwamashumi amabili edla imishanguzo.

UBlandford, oseneminyaka engama-60 ubudala, uthe njengengxenye ye-World Aids Day uzonxenxa ukuthi izwe lithathe lesi simo se-U=U ukuze bakhuthaze abantu ukuthi basheshe baqale ukuphuza imishanguzo.

Uthe ngoMandulo, i-CDC yeseka umkhankaso we-Eastern Cape Aids Council wokwethula umkhankaso wokuqala eNingizimu Afrika we-U=U kumasipala wase-Baffalo City.

Uthe i-CDC ihamba phambili ku-U=U ngoba bayisikhungo sezempilo somphakathi esisekelwe ngobufakazi besayensi.

UBlandford useshade nomlingani wakhe ongenalo igciwane lesandulela ngculazi iminyaka engaphezu kwengama-20, okubonisa ukusebenza kahle kokunamathela ku-ART nokufinyelela esigabeni se-U=U.

“Manje sinobufakazi besayensi bokuthi uma umuntu ehlala ekwelashweni izinyanga eziyisithupha, akazuzi nje impilo yakhe kuphela, kodwa kunciphisa ingozi yokudlulisela igciwane lesandulela ngculazi kumlingani wakhe. I-U=U iyashintsha, ikakhulukazi entsheni engase ibone ukutholakala kwayo njengento eqeda ukuphila empilweni,” usho kanje.

“Iqiniso ukuthi, nakuba kunemikhankaso engcono kakhulu yegciwane lesandulela ngculazi abantu abasha eNingizimu Afrika kanye nomhlaba wonke basasengozini. Kodwa i-U=U isho ukuthi banganciphisa ubungozi bokusabalalisa igciwane lengculazi kubalingani babo abangenalo ngoba inani legciwane egazini licindezelwe.”

Uthe kumele bahlale bedla imishanguzo, kungenjalo izobuyela ekubonakaleni bese kwandisa amathuba okutheleleka ngezifo.

Emhlabeni jikelele igciwane lesandulela ngculazi  selineminyaka engama-40 likhona futhi lingelapheki. I-UNAids ilinganisela ukuthi balinganiselwa kwizigidi eziyi-7.8 abantu abadala nezingane abanegciwane lesandulela ngculazi eNingizimu Afrika.

Umthombo wesithombe: CDC SA

Izihloko zakamuva