I-IEC iya enkantolo ukuze ukhetho luhlehliswe

Lungani Zungu

IKhomishini Yokhetho Ezimele (i-IEC) yethule isicelo esiphuthumayo senkantolo eNkantolo yoMthethosisekelo sokuthi ukhetho lomasipala luhlehliselwe kuNhlolanja wangonyaka ozayo.

Uma ukhetho, olubekelwe umhla zingama-27 kuMfumfu luhlehliswa, lokhu kuzoba ngokokuqala ngqa selokhu kwaba nentando yeningi ngowe-1994.

USihlalo we-IEC, uMnu uGlen Mashinini, uchaze isicelo sabo senkantolo njengesingajwayelekile nesingakaze senzeke.

“Izingqinamba ezisemqoka kulesi sicelo zifaka isandla kumalungelo ezombusazwe ezakhamizi kanye nelungelo lokuphila, ngokomzimba nangokwengqondo kanye nokuthola impilo,” kusho uMashinini.

Isicelo senkantolo se-IEC size ngemuva kosuku uNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezendabuko (i-CoGTA) uNkosazana Dlamini-Zuma ngoLwesibili umemezele umhla zingama-27 kuMfumfu njengosuku lokhetho.

Esicelweni sayo, ikhomishini ifuna ukuthi iNkantolo yoMthethosisekelo  iyalele uDlamini-Zuma ukuthi ahoxise isaziso sokuthi ukhetho oluzayo lohulumeni basekhaya luzoba ngomhla zingama-27 kuMfumfu njengoba bekuhleliwe.

UMashinini uthe babe nochungechunge lwemihlangano noDlamini-Zuma.

“Akungabazeki ukuthi isicelo sizonikeza inkantolo yomthethosisekelo elinye ithuba lokufaka isandla ekuthuthukisweni komthethosisekelo wethu”.

Uhla lwabavoti njengamanje lumi kwizigidi ezingama-25.7 zabavoti ababhalisile.

Ikhomishini ibibuye ifune enye impumuzo icela iNkantolo yoMthethosisekelo ukuthi imemezele ukuthi ukwehluleka ukubamba ukhetho lomasipala ngomhla wokuqala kuLwezi ngowezi-2021 akuhambisani noMthethosisekelo futhi akuvumelekile.

UMthethosisekelo uthi ukhetho lohulumeni basekhaya kumele lubanjwe njalo eminyakeni emihlanu.

Uphenyo lowake waba yiPhini Lejaji Elikhulu uDikgang Moseneke lwancoma ukuthi ukhetho luhlehliselwe unyaka ozayo ludalula i-Covid-19 njengesizathu.

Ukhetho lomasipala lunikeza izakhamizi ilungelo lokuvotela abantu ababona kufanele ukuthi babe ngamakhansela ezigceme zabo kanye nezimeya zabo, kodwa kubukeka sengathi izakhamizi ezicikekile ngamakhansela azo kuzodingeka zilinde isikhashana ngaphambi kokuthi zibavotele.

Scrolla World Cup Quiz