I-ANC eKZN ijube uDuma KwaXimba ukuyobhula ukungenisa kweMK

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

I-ANC ijube uSihlalo wayo KwaZulu-Natal uMnuz Siboniso Duma ukuba angenelele avimbe ukungenisa kweMK KwaXimba   eNtshonalanga yeTheku.

Emasontweni amabili edlule, uJacob Zuma uqoqe isixuku sabantu abangaphezu kuka-10,000 endaweni yegatsha elibuswa yi-ANC eNingizimu Afrika.

KwaXimba, okungu-Ward 1 kuMasipala weTheku, iwadi ye-ANC eqinile eKZN.

Isenzo sikaZuma sicasule abaningi saphinde safaka novalo lokuthi i-ANC ingase ibhekane nengwadla ngenxa yeMK. 

Abanye bathi iningi labantu basemakhaya bakhangwe wukuba khona komculi kamaskandi uMthandeni, onengoma ethi “Paris” ethathwa njenge ngoma yangempela okwakumele ihlukanise unyaka ngabalandeli balolu hlobo lomculo.

Intsha yasemakhaya ikubone njenge khonsathi yamahhala ebinomculi odume kakhulu.

Esinye isizathu esenza abantu baKwaXimba bathutheleke embuthanweni kaMsholozi yingoba bacikwa wuMasipala weTheku ophethwe yi-ANC, osekuphele izinyanga uhluleka wukubahlinzeka ngezidingongqangi.

Ingxenye yabantu baKwaXimba isinezinyanga eziningi bengenawo amanzi futhi ikha amanzi emathangini.

Ezinyangeni ezimbalwa nje kuvotelwe i-ANC ngamavoti angu-87.48% okhethweni oludlule lomasipala, umphakathi ukhale ngokungalethwa kwezidingongqangi, ukungasebenzi kwentsha kanye nengqalasizinda engekho ezingeni.

IMeya yeTheku uMxolisi Kaunda noNdunankulu uNomusa Dube-Ncube benze izethembiso zokuqeda inkinga yamanzi KwaXimba kodwa kusenezindawo eThekwini ezingenamanzi izinsuku ezingaphezu kweziyikhulu.

NgeSonto mhlaka-11 kuNhlolanja, uDuma othathwa njengomuntu ongasifanele esobuNdunankulu waseKZN, uya KwaXimba.

UDuma usanda kuzithola empini noPhiko lwabasefazane lwe-ANC kanye nomphakathi ezinkundleni zokuxhumana ngokubukela phansi nokugcona uNdunankulu uNomusa Dube-Ncube izikhathi eziningi.

NjengoSihlalo we-ANC esifundazweni, uDuma ungumphathi kaNdunankulu kwezepolitiki futhi unguNdunankulu olandelayo we-ANC uma kwenzeka inqoba ukhetho oluzayo.

UPhiko lwabesifazane lwe-ANC lisola uDuma ngokubukela phansi abantu besifazane.

“Isenzo saqabane uSiboniso Duma sikhombisa ukushelela kolimi uma siza kokubalulekile (ukulingana ngokobulili), nokuqhubekisela phambili imibono eyehlisa isithunzi sabesifazane okuyinto i-ANC noma ezepolitiki engayikhuthazi,” kusho iPhini likaNobhala we-ANCWL uDina Pule.

#RoadTo2024 

Esithombeni esingenhla: UJacob Zuma  eqoqe izinkulungwane zabantu embuthanweni wakhe woMkhonto Wesizwe KwaXimba. 

Umthombo: X

Izihloko zakamuva