ESIBATHANDILE BASILAHLEKELE: Kgothatso Nthle (1988 – 2021)

Tebogo Moobi

Uhleko seluphelile. UBanzo akasekho.

UKgothatso Ntlhe, noma uBanzo njengoba wayaziwa kanjalo, wayenendlela yokuhlekisa abantu futhi wayethandwa ngabaningi.

“UBanzo wayeyithanda impilo nobumnandi. Wayekuthanda ukuphuma nokujabulela ukuba phakathi kwabantu,” kusho uKatlego Mosetlha, umngani womndeni akhule naye.

Ngenkathi esakhula, uBanzo wayefuna ukuba ngumdlali ophila kahle futhi ajikeleze kodwa waphoqeleka ukuthi ashiye isikole emabangeni aphezulu ngoba umkhulu wakhe wayengenayo imali yokuqhubeka nokukhokha imali yesikole.

Ufunde amabanga aphansi e-Bodubelo e-Ga-Rankuwa, wadlulela e-Mapenane Middle School naseskoleni samabanga aphezulu i-Soshanguve ngaphambi kokuthi ashiye phansi.

Uye e-Odi Manpower College wayofundela ukufanelekela i-fitting and turning kepha wangakwazi ukuqeda izifundo zakhe.

Uhlale ekhaya waze waqala umsebenzi wakhe e-Verimark kowezi-2011.

“Wonke umuntu owayemazi wayazi ukuthi uyawathanda amaphephabhuku, ngisho nezingane zangakubo zaziza kuye lapho zidinga ukusika ekuthile emaphephabhukwini ekwenzeni imisebenzi yesikole,” kusho uKatlego.

UKatlego uthe njengamadoda amaningi asemalokishini, uBango wayewuthanda umlenze wengulube kanye nohhafu we-skop.

“Ubengivusa ekuseni ngovivi nalokhu kudla okusanda kukupheka kanti ngemuva kokudla  ubengitshela ukuthi sekuyisikhathi sikabhiya,” uyasho.

UBanzo wagula ngoZibandlela futhi wahlolelwa watholakala enegciwane le-corona, kepha njengoba ayengumuntu olwayo, walwa naleli gciwane kwaze kwaba kule nyanga.

UKatlego uthe ulahlekelwa kakhulu ngokushona kwakhe.

“Angilahlekelwanga nje ngumngani, ubengumfowethu futhi wonke umuntu ubekwazi lokho.”

Izihloko zakamuva