ESIBATHANDAYO BASILAHLEKELE: SEBENZILE TIZE (1943 – 2020) NOTHANDEKA TIZE (1950 – 2020)

Bashade iminyaka engama-52, badlula emhlabeni ngokushiyana ngezinsuku eziyisishiyagalolunye

Mkhuseli Sizani

USebenzile noThandeka Tize babeyizinsika emndenini wabo nasemphakathini wabo waselokishini lase-Moses Mabhida e-Kirkwood e-Eastern Cape.

USebenzile wayengumshayeli wetekisi futhi wayengumdala webandla e-Ethopian Orthodox Church.

“Ubengumuntu okwazi ukubamba izingxoxo kahle futhi enezisombululo zomndeni, isonto, umphakathi nezinkinga embonini yamatekisi,” kusho indodakazi yakhe uLinda Tize.

Unkosikazi wakhe uThandeka wayengumnikazi we-Jambase Multi-Traders, futhi wayenenkampani yokwakha neyokupheka.

UThandeka wayengowesifazane oqinile, kusho uLinda, kodwa futhi wayenesifo sikashukela futhi umlenze nengalo wanqunywa cishe eminyakeni eyisishiyagalombili eyedlule.

“Kodwa lokho akuzange kumvimbe ekusebenzeleni umphakathi wangakubo,” kusho uLinda.

“Uthenge umlenze nengalo yokufakelwa ngoba ubengafuni ukuba umthwalo komunye umuntu.”

ULinda wathi umama wakhe “uthathe izingane zezihlobo zethu nabanye abantu wazikhulisa zaba ngezakhe. Namuhla, abanye bangabahlengikazi namaphoyisa kanti abanye bafundela ukuba ngodokotela.”

Lezi zithandani bezishade iminyaka engama-52.

“Ngangiwuzinyobulala wabo yize ubaba enendodakazi ayithola ngaphandle kwasemshadweni,” uyasho.

Ngelinye ilanga ngoNhlangulana odlule uSebenzile wakhononda ngokukhathala.

Wagula izinsuku ezinhlanu ngaphambi kokuba angeniswe esibhedlela i-Uitenhage Provincial.

“Sathuka uma odokotela befuna ukwenza ucwaningo. Kodwa ngalobo busuku bangoMgqibelo sathola ucingo lokuthi akasekho emhlabeni,” uyasho.

“Ngemuva kwezinsuku ezimbili samngcwaba.”

Akuphelanga sikhathi esingakanani, umama wakhe wavele wakhwehlela kabi.

“Ngemuva kwezinsuku ezintathu wangeniswa esibhedlela i-Valley Provincial ngeSonto nokuyilapho ashonela khona ngenxa ye-Covid.”

ULinda akagcinanga ngokulahlekelwa ngubana nomama wakhe bobabili kungakapheli izinsuku eziyisishiyagalolunye kodwa i-Covid-19 nayo yamncisha ithuba lokuthi abanikeze imingcwabo ehloniphekile.

“Ngangcwaba njengeziboshwa ezazingenazihlobo,” kusho uLinda.

“Angikwazanga nokubabona noma khona ukuvalelise okokugcina ngoba amabhokisi abo ayesongwe ngoplastiki.”

Izihloko zakamuva