EBESIMTHANDA KODWA USESISHIYILE: Magezi Hlungwani (1948 – 2021)

Tebogo Moobi

Ngesikhathi esakhula uMagezi Hlungwani wayethanda isibhakela futhi wayekhuthazwa nguMuhammad Ali, owaziwa ngokuthi “uhamba phambili kunabo bonke”. Kodwa ubandlululo lwamvimbela ekubeni ngumshayisibhakela ngakho-ke walandela uthando lwakhe lomculo.

Wathatha amakhosikazi amathathu ngaphambi kokuba asuke esigodini sakubo i-Dumela e-Malamulele, e-Limpopo, ngowe-1983 eyofuna udumo njengomculi ePitoli. Kulapho enza khona umlando womculo we-Xitsonga ngesikhathi sakhe.

Izingoma zakhe ezinkulu kube yi-Cikarakahle (A Good Village) eyayidume kakhulu ngeminyaka yama-80s kanye ne-Shivavula lapho ayecula khona ne-Na Mpfumu Sisters.

Indodana yakhe uRaymond ithe, ubaba wakhe wayekuthanda kakhulu ukukhula kohlobo lwe-Xitsonga nokufukulwa kwabaculi balo.

Ucije amakhono omculo we-Xitsonga afana noPeta Teanet, uThomas Chauke noGeorge Maluleke.

Wayengumsiki wengqephu futhi uma ebuyela esigodini sangakubo abantu babeza kuye bezofuna amacebo ezitayela zokugqoka.

URaymond uthe uyise ubusiswe ngezingane eziyi-16 futhi unabazukulu abayi-17. Uthe okuzokhumbulwa kakhulu umndeni isikhathi ehlanganisa wonke umndeni, okuhlanganisa amakhosikazi, izingane, kanye nabazukulu asiphekela sonke.

“Ubebuye abize izingane ezisemgwaqeni ukuthi zijoyine umndeni bese sidla ndawonye. Ngemuva kwalokho ubesijabulisa sonke ngokusiculela,” kusho uRaymond.

URaymond uchaze ubaba wakhe oneminyaka engama-72 njengendoda ebithobekile futhi eyayigqugquzela kakhulu umndeni wayo.

“Imfundo ibibalulekile kuye yingakho sinabafundi abaningi kangaka emndenini wethu,” kusho uRaymond.

“Ubaba ubehlale ebandakanyeka ezimpilweni zethu. Ubesiphatha sonke ngokulingana ngaphandle kokukhetha. Njengomuntu owesaba uNkulunkulu wayeya esontweni futhi wayesekomitini lesonto lakhe lapho ayesiza khona ngokuthatha izinqumo ezibucayi.”

Udlule emhlabeni ngeSonto mhla zingama-24 kuMasingana.

Umndeni awukwazanga ukusho ukuthi ukushona kwakhe ngabe bekuhlobene yini ne-Covid-19.

Kusazohlelwa amalungiselelo omngcwabo nezinsizakalo zakhe zesikhumbuzo.

Izihloko zakamuva