Ebesibathanda basilahlekela: Sikhumbula uMgilija Maguzumbela KaZihogo Nhleko (1949 – 2021)

Celani Sikhakhane

Ngesikhathi ebuzwa yintatheli ngezinsuku zakhe esafunda isikole ngoNhlaba kulonyaka, uZihogo “Mgilija” Nhleko waxoxa indaba echaza indlela umholi wangaphambilini webutho lamaZulu ayephila ngayo.

“Ngesikhathi kushona uthisha wami webanga lesibili, ngathatha isinqumo sokuyeka isikole sami samabanga aphansi ngoba sasingekho isidingo sokuqhubeka,” esho ngokudinwa.

Uqhubekele phambili etshela intatheli ukuthi lesi sinqumo asikaze simlimaze nakancane futhi wayeqhuba kahle kakhulu empilweni.

Ngemuva kokuyeka isikole, waba nothando lwekarati, futhi wachitha izinsuku zakhe eziningi ezilolonga nokubopha amabhande endaweni yangakubo  yakwaThokazi KwaNongoma.

Ekhulisa kokubili ikhono lomzimba kanye nomuzwa ojulile wokuziphatha, kusenjalo wanikezwa umsebenzi nguhulumeni waKwaZulu njengephoyisa.

Ngemuva kokuba umholi webutho lamaZulu, uNhleko  waqanjwa igama lesiteketiso elithi “Mgilija”, ngemuva kweqhaza lakhe njengomkhuzi webutho. Ukugcina leli gama lesiteketiso impilo yakhe yonke kusho lukhulu ngendlela abeziphatha ngayo.

Ubengumholi oqotho, kodwa oqotho embuthweni wakwaZulu. Kwesinye isikhathi, wayebuye abe ngumuntu oyisikhulumi sikamasipala wesifunda e-Zululand.

Uze wangena kwezombusazwe kwathi ngonyaka wezi-2011 waba yilungu lewadi ku-National Freedom Party kaZanele KaMagwaza-Msibi KwaNongoma. Naphezu kwesithakazelo sakhe kwezombangazwe, akazange abonise ukuthakasela udumo.

Kodwa-ke, uMgilija waduma kabi ngaphambi komngcwabo weSilo Samabandla uZwelithini kaBhekuZulu. Ekuqubukeni  kobhubhane, wakhuluma esidlangalaleni ukuthi i-Covid-19 ayisoze yavimba izikhonzi zeNkosi ukuthi zihloniphe.

Waze wenza ihlaya ngokuthi leli gciwane lizowubalekela  umngcwabo weSilo.

Kodwa unyaka angene ngawo esidlangalaleni kube  ngowokugcina, njengoba edlule emhlabeni ngoMsombuluko ebusuku esibhedlela ngemuva kwezinyanga elashwa umdlavuza.

Njengoba ehlale ehlukanisa imibono, izimpendulo zikaMgilija ezinobuhlakani emibuzweni abebuzwa yona ngaso leso sikhathi bekumenza omunye wabaholi abakhonzwayo nabangathandwa kakhulu kumabutho.

Izihloko zakamuva