“Bengifuna abengummeli. Kodwa wasondela eduze kommeli nje kuphela ngenkathi egwetshwa udilika jele.”

Everson Luhanga

Inxenye yesibili kwezine

UCatherine Nonzuzo Thinto ubenezingane ezintathu: uNdumiso, uMbeko kanye noMinty.

Ngenkathi izingane zakhe zisencane, wayethandaza kuNkulunkulu ukuthi ziphumelele.

Ubefuna ukubona:

•UNdumiso eyimantshi noma ummeli.

•UMbeko eba ngudokotela.

•UMinty eba nguSonhlalakahle.

Kodwa ubuduzane uNdumiso asondelana nabo nemantshi kwakungenkathi egwetshwa udilika jele kabili. Kanti ubuduzane uMbeko asondelana nabo nodokotela kungenkathi elashelwa amanxeba okudutshulwa ngemuva kokudutshulwa ngamaphoyisa. Zonke izifiso zikaNonzuzo zaba yize.

Kunalokho uNdumiso noMbeko babayizigebengu eziyingozi eziphatha izibhamu kanti uMinty yena kwamele ukuthi ayeke isikole ngoba ubephathwa yisifo sokuquleka.

Manje nguNdumiso kuphela osekhona emhlabeni.

UMbeko waphuma ejele futhi washona ngoMasingana kowezi-2015.

UMinty yena washona ngoMbasa kowezi-2013.

UNonzuzo wabona kudala ukuthi ingane yakhe angeke efeze amaphupho akhe. UNjilo wayeka isikole ngemuva kwebanga lesine.

Uma kuwukuthi uNjilo (uNdumiso) wahamba ezinyathelweni zikababa wakhe impilo yakhe beyizothatha enye indlela eyahlukile. Ubaba wakhe ubengumphathi wamaphoyisa esiteshi samaphoyisa e-Alexandra. Bagcina ukubonana kowezi-2008 abaphindanga bakhuluma ngemuva kwalokho.

Ubaba wakhe akafuni lutho oluzomhlanganisa nendodana yakhe esiyigebengu.

Umama wakhe uthe:

“Kwesinye isikhathi ubeke emvalele ejele engazenzi nhlobo izaba zokumkhipha noma ngabe wayekhala kangakanani ecela usizo.”

UNjilo uthi ngenkathi esakhula, umuntu ayebhekelela kuye izinto bekungumalume wakhe.

“Umalume wami ubeseqenjini lezigebengu,” UNjilo utshele abakwa-Scrolla.

“Wenze amacala anyantisa igazi endaweni yangakubo kanye nakwamanye amadolobha aseduzane.

“Mina kanye nomfowethu omncane sikhule sazi ngobugebengu ngenxa kamalume wethu.

“Ubenezibhamu eziningi endlini. Besizithola kalula.”

“UNonzuzo usola abafowabo ababili ngokufundisa amadodana akhe ubugebengu. Uthi bebeyizigebengu eziyingozi.

“Ngikhumbula ilanga umfowethu aboshwa ngalo, washiya izibhamu zakhe endlini.

“Wasishayela ucingo ethi sifihle izibhamu senzele uma kungenzeka amaphoyisa afike ezozifuna.

“Umama wami kanye nami sahlukaniselana izibhamu.

“Ngathatha eziyi-11 naye wathatha eziyi-11. Udadewethu naye wathatha ezinye izibhamu wazifihla.

“Asikaze sibuthi qothu.

“Amaphoyisa afika angqongqoza emnyango ezofuna izibhamu, futhi asishaya.”

“UCatherine uthi umfowabo wagwetshwa eneminyaka eyi-15.

“Umndeni wami wazi impilo yobugebengu kuphela.”

Umalume kaNjilo wokuqala washona kowezi-2007.

Owesibili yena waboshwa futhi wagwetshwa kaningi empilweni yakhe yobugebengu.

Washona kowezi-2016.

Izihloko zakamuva