Bekufanele abe nguJenene. Kunalokho waba ngu-Pope

Everson Luhanga

UTsietsi Daniel Makiti uyi”Pope” yesonto i-Gabola e-Evaton, lapho ibandla lakhe liduduzwa ngencwadi engcwele nangebhodlela likabhiya futhi. Okungaziwa kakhulu ngoMakita wukuthi uphinde abe ngukaputeni ophikweni lwamasosha kuleli (ku-SANDF).

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa esemzini wakhe e-Everton North, uMakiti unabe kabanzi ngempilo yakhe yasebusosheni.

“Besiwumndeni siyizingane eziyi-11. Ekhaya yimina owayengowokugcina ukuzalwa. Besihlupheka kakhulu,” kusho uMakiti.

Ukujoyina umbutho wamasosha kwakuyiyona ndlela yokuphuma enhluphekweni. Kodwa ngemuva kokujoyina umbutho ngo-1987, wazibona efana nokuthi usejele.

“Umbutho wobandlululo awukaze uwaphathe ngenhlonipho amasosha abamnyama,” esho.

UMakiti, ongubaba wezingane ezintathu, uqhube wathi wahlala esikhundleni esisodwa iminyaka eyishumi engakhushulelwa kwesinye isikhundla futhi ehola kancane.

“Kwangiphoqa ukuba ngikulwele ukukhushulelwa esikhundleni, futhi ngakulwela lokho ngendlela yami ngakwazi ukuba ngukaputeni.”

Uthe kunamasosha amaningi amadala embuthweni njengaye asasezigabeni zamasosha asafika kunamanje.

“Bekumele ngabe sengiwujenene manje,” esho.

Ngaphambi kokuqala isonto lakhe, ukaputeni Makiti utshele i-Scrolla.Africa ukuthi akakaze abuthi mbibi utshwala ngomlomo wakhe. Kepha-ke ngenxa yengcindezi nokwanda kwezinkinga emsebenzini kwamenza enze okuthile okwehlisa leyo ngcindezi.

UMakiti umangaze umhlaba ngesikhathi evula isonto i-Gabola ngo-2017.

“Umqondo wokuvula isonto bekungowami ukuze ngibone abantu bejabule. Bengihlezi ngibona abantu abadakiwe bephila impilo enenjabulo enkulu. 

“Yize ngangiphuzi ngaleso sikhathi kodwa ngacabanga ukuthi kungaba kuhle uma ngingaqoqa labo bantu lapho abaphuza khona ngokukhululeka ngaphandle kokwahlulelwa.”

Uthe isonto lisebenza njengesikhungo sokuhlumelelisa ukuhlukunyezwa akuthola embuthweni.

“Noma yinini uma nginabantu abadakiwe siphila impilo engingakaze ngiyinambithe njengesosha. Kwenza impilo yami ibe lula, ijabule futhi isanguluke,” esho.

UPope Makiti uthe wenza abanikazi bezindawo zokucima ukoma babe ngababhishobhi nama-archibishop abakhulu.

Ngaphakathi esontweni, abantu bayathuka, babheme, baphuze. Konke kuvunyelwe ngaphandle kokulwa.

Ngebhayibheli kwesinye isandla nobhiya obandayo kwesinye, inqubo yesonto ivame ukuqala ngo-12 emini kuze kube ngu-3 ntambama ukuze kuvunyelwe abathandi bezemidlalo ukuba babuke imidlalo abayithandayo.

Izingoma nemidanso enamandla kugcwele kule nsizakalo. Noma ngubani uvunyelwe ukuqala iculo ngaphandle kwesixwayiso. Kodwa uma uPope Makiti engayithandi leyo ngoma, umculi unqanyulwa ngokushesha atshelwe ukuthi ayeke ukubanga umsindo.

“Asizona izidakwa, sidakwe ngumoya ongcwele.”

Izihloko zakamuva