Bekhathele ukuqasha, abantu abangama-600 bahlangane ndawonye ukuthenga umhlaba

Doreen Mokgolo

Esikhathini esedlule ngonyaka wezi-2005, iqembu labantu abalinganiselwa kwabangama-600 laqala ukuzibophezela ekubeni ngabaninikhaya.

Bekhathele ukuba ngabahlali basemjondolo nabaqasha emagumbi, basungula i-Putfontein Association, eqoqa imali yokwakhela amalungu ayo izindlu.

Baveze indawo eyayingenamuntu e-Putfontein eduzane nase-Davyton, e-Kurhuleni eyayisezimakethe base bayayithenga. Banikele phakathi kwemali engama-R500 kuya kweyi-R1,000 umuntu emunye ukuthenga lo mhlaba, kodwa yaba ncane kakhulu.

Bavumelene ngokuwudayisa ngamahektare angama-43 omhlaba e-Geluksdal, lapho abahlele ukwakha khona izitendi ezingama-800.

Unobhala kasoseshini uSolly Sibiya uchaze ukuthi uhlelo lweqembu ekugcineni luzothela izithelo ngemuva kweminyaka belindile.

“Silinde ukuthi izitendi zihlukaniswe ngokusemthethweni,” esho.

“Sijabule ngesikhathi abahloli bomhlaba besinika isiqinisekiso sokuthi umhlaba uphephile ukuthi sihlale kuwo futhi ekugcineni sithole itayitela,” esho.

Ilungu lenhlangano uTshepo Obusitse uthe basezingxoxweni noMasipala wase-Kurhuleni mayelana nokufakwa kwezinsiza.

“Sidinga amanzi, ugesi, izindawo ezihambisa indle, imigwaqo nezikole ngaphambi kokuthi amalungu ethu akwazi ukungena,” esho.

“Abaholi bakahulumeni bakuqinisekisile ukuthi uma sinomhlaba bazohlinzeka ngezinsiza.”

Emi endaweni evulekile izinyembezi zigcwele amehlo akhe, uKhezie Sinne uthe leli yiphupho elifezekile.

“Umama ubelinde i-RDP yakhe kusukela ngowezi-2001, manje sesizoba nesiqephu somhlaba esingasibiza ngokuthi yikhaya,” esho.

Izihloko zakamuva