Bathi kuphelile ukuvika izimamba eNhlwathi ngenxa yebhuloho elisha

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kuphenduleke imikhuleko kubantu baseNhlwathi ngebhuloho lika-R30 million  elakhiwe emfuleni obusubaqedile abantu beshona abanye bevika nezimamba.

Lokhu kuvele ngoLwesibili ngesikhathi uNgqongqoshe wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnuz Sipho Hlomuka noMeya waseMkhanyakude uMnuz Siphile Mdaka bevula ibhuloho elakhiwe emfuleni iWela.

Leli bhuloho lixhumanisa izigodi ezimbili zamakhosi okungeyaseMdletsheni neyakwaHlabisa.

UNksz Hlengiwe Mavimbela oyilungu lo mphakathi nophinde abenguSihlalo wezihlalo eSishayamthetho sesiFundazwe uthe lo mfulo ubusukhiphe izidumbu eziyishumi azaziyo yena ngaphambi kokuba kwakhiwe leli bhuloho.

“Besibuthwala ubunzima ngalo mfula ngoba ngisho ukuya eThekwini bekusithatha izinsuku ezimbili sisakhula noma ezintathu ngoba kumele uzame ukuwela lomfulo ukuze ufinyelele kwaHlabisa uthole izinto zokuhamba. Ngikhuluma nje bayishumi abantu abafele kule ndawo. Ngakho siyabonga ukuthi ekugcineni sakhelwe leli bhuloho eselenza kubelula ukuhamba ngoba sesifakelwe netiyela,”  kusho uNksz Mavimbela.

Uthe indlela yaseWela ibiyimbi kangangokuthi, abantu okungebona abendawo bebezithola sebeyophoseka emfuleni ngenxa yokwakheka kabi komgwaqo obuwubhuqu.

UMnuz Thulani Kunene owayeyikhansela lase-ward 10 uthe ngisho izimamba bezibamisa kabi kule ndawo.

“Ubuthi uma ufika lapha eWela ulwele ukuthi imoto ikwazi ukukhuphuka iwelele ngaphesheya ngoba uma ihlulekile kuzomele wehle ubalekele izimamba. Le ndawo inezinyoka eziyingozi. Mina kukekwathi ngidlula lapha ngacishe ngaquleka ngibona iMamba ihamba njengomuntu imise ikhanda. Ngenhlanhla sasisemotweni sayilinda yedlula,” kusho uKunene.

UHlomuka uthe okuhle ukuthi izinsizwa zaseMdletsheni nezakwaHlabisa sezizokwazi ukuwela ngaphandle kwenkinga zizoshela ziphinde ziganwe ukuze kuqiniswe ubuhlobo balezi zigodi.

“Siyazi ukuthi kuqala insizwa yakwaHlabisa ibikuthola kunzima ukuzoshela eMdletsheni ngoba umfula bekungelula ukuwuwela ibhuloho lingekho. Okuhle ukuthi lezi zigodi sezizoganiselana kalula manje,” kusho uHlomuka.

IMeya uMdaka isebenzise lo mcimbi ukwethula usonkontileka ozofaka amanzi eNhlwathi naseZibayeni.

Uthe okuhle ukuthi amanzi bazowadonsa phansi baphinde bawadonse edamini elikhulukazi iJozini ukuze abantu bangaphinde babulawe isomiso.

IMeya yaseBig 5 Hlabisa uMnuz Comfort Khumalo isebenzise lo mcimbi ukukhalaza ngesiteshi samaphoyisa esiseZibayeni ukuthi kunzima ukusebenza nokufinyelela kuso ngoba umgwaqo oyakhona ukhathele kakhulu kanti nesakhiwo sesiyawohloka ngoba sakhiwa ngobandlululo.

Izihloko zakamuva