Bashayelele isipikili sokugcina kuNgqongqoshe Mkhize bethinta indawo yezinwele

UDedani Mkhize nonkosikazi wakhe uSthoko bathola izigidi ezi-150 kwinkontileka yokhuvethe eyanikwa inkampani ebizwa ngokuthi iDigital vibe ukuze yakhe indawo yezinwele neyezinzipho ePietermaritzburg.

UNgqongqoshe uyaphika ukuthi useke wathola imali,kodwa iDaily Maverick ngenkathi iphenya iveze ukuthi kunezimali ezikhombise ukuthi zisuke kuMnyango wezeMpilo ziya ku-Digital Vibe yaphinde yadlulela kwelinye ibhange ngaphambi kokuba igcine isiku Dedani benoSthoko.

Imali ebekuhloswe ukuba isize njengoba silwa nokhuvethe kodwa igcine seyakha indawo yezinwele ephethwe yindodana kaNgqongqoshe nomakoti wakwakhe.

Isamba semali engango-R650 000 esasibekelwe uMnyango wezeMpilo igcine seyakha indawo yezinzipho ePietermaritburg ngoZibandlela kunyaka ka 2020.

Isithombe saSthoko oneminyaka engu-34 ophethe indawo yezinsipho silokhu sigcwala ezinkundleni zokuxhumana kukhulunywa ngaso.

Ngemuva kokuhamba kwesikhathi u-R446 000 owathathwa kuzigidi ezingama-R150 wasetshenziswa ukuqala indawo yezinwele ebizwa nge Gold Ace Cuts and Curls.

Lendawo yezinwele iphethwe uDedani oneminyaka engu-33.

Indodana kaNgqongqoshe iyaziphika izinsolo zokuthi iyabandakanyeka kwimali eyathathwa kwiDigital Vibe ngenkathi ebuzwa imibuzo yi-Daily Maverick.

“Lento yokuthi nenze ngathi ngiyithathile imali ukuhlanya kodwa,” kusho uDedani ngoMfumfu.

Kuyona ingxoxo uphinde wathi ngenhlonipho sengazise iSIU uma isipho asithola kuTahera Mather ngo-2015 kukhombisa ukuthi yimali eyaphuma kulenkontileka ngizimisele ukukhokha.

UTahera Mather ubeyisikhulumi sakudala saMkhize uphinde asolwe ngokuthi uyena ungqondongqondo kulenkohlakalo eyenziwa yiDigital vibes.

Lokhu kuvele ngemuva kokuthi uNgqongqoshe etshela abakwa Scrolla ukuthi uzokwamukela noma ngabe isiphi isinqumo esithathwa uMengameli ngekusasa lakhe.

UMengameli ukuveze kancane ukuthi angase ashintshe ikhambinethi ngemuva kokuba abe nokucindezeleka ngezinsolo ezibhekiswe kuNgqongqoshe.

Scrolla World Cup Quiz