Baqoke ukwenza imali ngesikhathi samaholidi 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ngesikhathi ezinye izingane zijabulela amaholide okuvalwa kwezikole ngokudlala ibhola  nama-games, impilo ihlukile ezinganeni ezimbili zase-Port St John e-Eastern Cape.

ULikhona Matu (12) nomngani wakhe uMivuyo Gobana (11) bavuka ekuseni kusempondo zankomo ukuze babe ngabokuqala ukuthola abantu base-Isinuka abadinga usizo lokuyokha udaka namanzi emigedeni yakule ndawo.

Abantu basuka ezindaweni ezikude beyophuza amanzi eziphethu adumile ase-Isinuka Mud Caves – okuthiwa ayelapha. Ngokufanayo kuthiwa udaka oluphuma emigedeni luyahlanza uma lugcotshwa esikhumbeni somuntu.

Umqondo wokuqoqa udaka nokukha amanzi uqhamuke ngemuva kokubona ukuthi abantu abangayazi le ndawo bayesaba ukungena ngaphakathi emigedeni yodaka.

“Sikhulele lapha futhi asesabi ukungena ngaphakathi. Abanye besaba ubumnyama kodwa thina asisabi,” kusho uLikhona.

Kwesinye isikhathi babuye bazitholele bona amanzi eziphethu.

“Abazali bethu abasebenzi futhi bathembele kulo msebenzi. Ukungena emgedeni wodaka kuyasisiza ngoba le mali esiyenzayo siyinika abazali bethu.”

Kodwa-ke, ibhizinisi labo elichumayo alibi matasa isikhathi esiningi sonyaka libamatasa kuphela ngamaholide kaZibandlela.

“Sizokwenza imali eshisiwe ngoba abantu basemadolobheni bazoza ngobuningi babo bezosiqasha ukuze bathole udaka lwase-Isinuka namanzi aphuma eziphethwini,” kwengeza uLikhona.

Ojwayele ukuya kule ndawo uNozuko Shweni uyayithanda into eyenziwa ngabafanyana.

“Izingane ezilingana nazo zidlala imidlalo bona benza imali. Yilokho engikubiza ngokuzimisela,” kusho uShweni.

Ngaso sonke isikhathi uma evakashela le ndawo uyaqinisekisa ukuthi uyabeseka. “Ngihlezi ngibanika imali eyengeziwe ukuze ngibakhuthaze futhi bayizingane ezilungile,” enezela.

Esithombeni esigenhla: ULikhona Matu nomngani wakhe uMivuyo Gobana

Umthombo Wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva