Baphila isikhathi eside abahaqwe umashayabhuqe: ucwaningo

Lubhalwe nguZukile Majova

Imishanguzo eyelula isikhathi sempilo yenza umehluko omkhulu ezigidini zabantu baseNingizimu Afrika abaphila negciwane lesandulela ngculazi.

Ngenxa yokutholakala kalula kwemishanguzo, isibalo sabantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi eNingizimu Afrika sehle ngo-1.3% kule minyaka eyisithupha edlule.

Ucwaningo lwesithupha ngegciwane lesandulela ngculazi olukhishwe ngoMsombuluko yi-Human Sciences Research Council (HSRC) lithole ukuthi babalelwa ku-7.8 million abantu abanegciwane lengculazi eNingizimu Afrika ngo-2022 uma kuqhathaniswa nabangu-7.9 million ngo-2017.

Yize uMzansi uyisizinda esikhulu salesi sifo emhlabeni wonke, abantu baphila isikhathi eside futhi banomthelela emnothweni kunakudala.

IKwaZulu-Natal iyona ehamba phambili ngezibalo zabantu abanegciwane lengculazi kanti i-HSRC ithe abesilisa asebekhulile bathelela amantombazane nabesifazane abasebancane esifundazweni.

Isikhulu se-HSRC Public Health, uSolwazi Khangelani Zuma, uthe izinga lokutheleleka liyancipha. “Lokho kuhlanganisa ukuncipha kwabantu abaphathwa igciwane lengculazi, ukwanda kwezingane ezizalwa zingenayo ingculazi, ukwehla kwesibalo sabashona ngokuhlobene nengculazi kanye nokuguga nokushona ngenxa yemvelo.

“Ucwaningo luphinde lukhombise isibalo sabantu asebekhulile abaphila negciwane lengculazi asebephile isikhathi eside njengoba lolu bhubhane luzinza kangaka,” kusho yena.

Lolu cwaningo luncome ukukhishwa kwemishanguzo ezigulini ngaphandle kokulinda ukuthi i-CD4 count yazo yehle ibe ngaphansi kwamasosha omzimba angu-500 njengesinye sezizathu ezenza ukwehla kwesibalo sokushona okuhlobene ngengculazi.

Ukwanda kokusokwa kwabesilisa kwabaneminyaka engu-15 kuya ku-24 nakho kwenyukile kusuka ku-43% ngo-2017 kwaba ngaphezu kuka-50% ngo-2022. “Lena impumelelo ebalulekile njengoba ucwaningo selukhombisile ukuthi ukusokwa kwabesilisa kunganciphisa ubungozi bokutheleleka ngengculazi kubantu bobulili obuhlukile cishe ngo-60%.

Isikhungo sezindaba sikahulumeni waseNingizimu Afrika sibike ukuthi izinga lokutheleleka ngegciwane lengculazi lihlukile ngokwezindawo, lisuka ku-8% e-Western Cape liya ku-22% KwaZulu-Natal kwabaneminyaka engu-15 nangaphezulu. Ukutholakala kwegciwane cishe kuphindwe kabili kwabesifazane (20%) uma kuqhathaniswa nabesilisa (12%).

Esithombeni esingenhla: Imishanguzo yegciwane 

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva