Bantu besifazane base-Afrika, gqashulani amaketangu: ngoba wonke umuntu wesifazane unelungelo lokuzanelisa ngokocansi

Mmaditaba

Ucansi! 

Selibhidlize umbuso wabantu abaningi futhi lenza abesilisa abaningi bahambe amakhilomitha ukuze babe nenhlanhla.

Ngesikhathi sakudala ucansi lalisetshenziswa ukucindezela nokuhlukumeza abesifazane. Uma ngabe ukhuluma ngabantu besifazane nobumnandi bocansi ucwaningo luveza ukuthi ingxenye yabantu besifazane abalwenzayo ucansi abaneliseki.

Amanye amasiko abantu besifazane bayatshelwa ukuthi akumele ucansi lubanelise. Kodwa abesifazane abangama-Afrika sebekhathele futhi sebezifunela bona ubumnandi bocansi.

UHauwa Adam owuchwepheshe kwezocansi uthe uchithe iminyaka eminingi ezonda umzimba wakhe ngenxa yokuhlangana ngokocansi ayekwenza enyuvesi.

“Ngakhulela ekhaya elinenkolo yama-Muslim. Ikhaya eliphila ngenkolo yama-Muslim e-Ghana aligqokwa ibhulukwe, isiketi esifushane, nezingubo ezibambanayo ngoba sasitshelwa ukuthi umzimba wethu uyithempeli” etshela i-CNN.

Wakhula ngaphansi komthetho wokuthi umzimba womuntu wesifazane uwgcinela umyeni oyowubona ngemuva kosuku lomshado ebusuku.

Ngesikhathi eya enyuvesi waqala wazibandakanya nokwenza ucansi, okwamenza wazonda umzimba wakhe ngoba wayenganeliseki noma wayengabuzwa ubumnandi.

Isipiliyoni sakhe simenze wafuna ukushintsha indlela azizwa ngayo nangendlela abanye besifazane abangama-Afrika abazizwa ngayo. Ukholelwa ukuthi ukukhuluma ngokwenza ucansi nangokuzanelisa emphakathini kunganikeza abantu besifazane amandla okuvikela ubulili babo nokuthi kuyasigqugquzela ukube sivikele amalungelo abantu.

Ukuzibandakanya ngokocansi kuza namahloni esikhathini esiningi njengoba abantu besifazane abaningi abangakwazi ukwaneliseka ngokocannsi noma ukukhuluma ngalo noma ikuphi behlale begxekwa.

Inhlangano yomhlaba jikelele emele ezocansi nezempilo (i-WASH) ikhiphe isimemezelo sabo sokuqala esikhuluma ngokuzanelisa ngokocansi, esithi ukuzanelisa ngokocansi akumele kubukelwe phansi noma kube nokucwasa, ukuphoqelela kanye nodlame okuyingxenye yesisekelo sezempilo nesocansi kanye nokuba nenhlalakahle kubo bonke. 

Baphinde bathi ukunqabela abantu besifazane ukuba bazanelise ngokocansi kufana nokunqabela abesifazane ilungelo lokuzala.

E-Afrika lapho abantu beboshelwa ukukhetha  umuntu afuna ukulala naye, abesifazane abasebancane bafuna ukushintsha indlela okuphilwa ngayo ukuze abesifazane bazozizwa bephephile ukukhuluma ngocansi nokuzanelisa ngokocansi, kanye nokuba ngumuntu ophelele onazo zonke izici zempilo kubandakanya nocansi.

Izihloko zakamuva