Bamangele e-Kenya owesilisa ezibiza ngoJesu

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Owesilisa wase-Kenya ozibiza ngoJesu Kristu ovuke ekufeni uphendula amanzi abe itiye!

Lo wesilisa ozibiza ngoMwalimu Yesu wa Thangole, uthi uthunywe uNkulunkulu futhi igama azibiza ngalo walinikezwa nguNkulunkulu uqobo futhi utshela abantu ukuthi uthunyiwe ukuba asabalalise ivangeli emhlabeni wonke.

Lo wesilisa wase-Kenya uthi unguJesu waseNazaretha owabethelwa esiphambanweni wavuswa. Nokho, ngokungafani neminyaka engu-2 000 edlule, lo wesilisa ushadile futhi unezingane eziyisishiyagalombili.

“NginguJesu Kristu. Abaningi bayabuza ukuthi nginguye yini uKristu wangempela, futhi ngiyaqinisekisa kubo ukuthi nginguye. UJesu akayena owezwe elilodwa, kodwa ungowomhlaba wonke,” esho engxoxweni yakamuva ne-Afrimax.

Izimanga zakhe  zidonse abalandeli abaningi futhi abazinikele ebandleni lakhe edolobheni lase-Bungoma.

Muva nje usanda kubusisa umcimbi womshado ngokushintsha amanzi abe itiye, kodwa abathandi bobumnandi  bebefisa ukuthi ashintshe amanzi abe iwayini!

NjengoJesu eBhayibhelini, unabafundi abangu-12, ngamunye ubaqambe njengabafundj baJesu ebhayibhelini.

Abafundi bakhe bagqoka izembatho ezibamboza kusukela ekhanda kuye onyaweni njengoba beguqe phansi bekhonza ozibiza ngomprofethi uma efunda imibhalo.

Ngaphambi kokuba abalandeli bakhe bathamele imisa ngaphakathi kwesonto elihle lalowo ozibiza ngoJesh, kumele baqale bangene kwesinye isakhiwo ukuze baphenduke ezonweni zabo.

“Ngikholelwa ngokugcwele ukuthi le ndoda inguJesu, uyaphilisa futhi uyakhulula,” kusho omunye umlandeli.

“Abantu abagulayo bayafika kuleli sonto, futhi ongase acabange ukuthi sebeseduze nokufa uJesu uhlala engenelela bese bayaphulukiswa,” kwenezela umkakhe.

Lo ozibiza ngoJesu akabuphuzi utshwala, kodwa ngokuqinisekile izenzo azifani njengoba ayenjalo eminyakeni engu-2 000 edlule. Unonkosikazi akhulise naye izingane eziyisishiyagalombili.

Uye wavikela isimo sakhe somshado esebenzisa ivesi elikuSambulo-21:9.

Leli vesi lithi: “Kwase kufika kimi enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa ezigcwele izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, yakhuluma nami, yathi: ‘Woza lapha, ngizokubonisa unkosikazi wemvana.

Lowo ozibiza ngoKristu uthi “Ivesi eliveza unkosikazi wemvana elibhalwe eBhayibhelini yilo elamnika  imvume yokushada nokuzalisa. 

Akukhona okokuqala ukuthi umuntu wase-Kenya eze nezinsolo zokuthi unguJesu Kristu. NgoNtulikazi ngo-2019, uMfundisi wase-Kenya edolobheni elincane lase-Kenya i-Kitengela wathi uthole uJesu wabe esethula lo wesilisa ebandleni lakhe njengendodana kaNkulunkulu.

ENingizimu Afrika uMoses Hlongwane waseKZN wathi unguJesu Kristu othunywe uNkulunkulu ukuba azokhonza asindise umhlaba ngo-2013.

Izihloko zakamuva