Bakhala ngomasipala ongawahlanzi amathuna

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ngesikhathi uZimasa Hlalungana (39) eyobheka ithuna likayise emathuneni akwaLanga ucishe walunywa inyoka.

Utshani obude obufihle inyoka buphinde bufihle amatshe amathuna futhi buphoqa abazobheka abathandiweyo babo ukuthi bazulazule endaweni befuna amathuna.

UHlalungana uye emathuneni ngemuva kwephupho eliphazamisayo lapho aphuphe khona uyise ongasekho ekhala ngokulala endaweni engcolile.

“Kubuhlungu ukufika emathuneni singakwazi ukuxhumana nabathandiweyo bethu,” esho. Kumele sithathe izinyathelo siphinde siqinisekise ukuthi amathuna ahlanzekile ngoba ngaleyo ndlela sizobe sihlonipha amadlozi wethu.”

Umasipala waseKapa uthi amathuna ahlanzwa nsuku zonke futhi utshani buyagundwa njalo ngenyanga.

Abanabathandiweyo babo emathuneni bayakuphika lokhu. Bacela usizo ngokugunda utshani obukhule kakhulu nokulungiswa kahle kwamathuna okubenza bathwale kanzima ukuthola amathuna abathandiweyo babo.

Muva nje oyisakhamuzi uNeziswa Kula (45) uvakashele ithuna likanina kodwa wangakwazi ukulibona ngenxa yotshani obude.

“Ngizizwe ngidumele kakhulu futhi ngiphoxekile ngokwenziwa umasipala. Ngiye emathuneni ngiyovakashela umama kodwa angilitholanga ithuna lakhe,” esho.

UNizole Dyasi (35) uzwakalise ukukhathazeka okufanayo wathi amathuna kufanele ahlanzwe njalo.

“Okhokho bethu kufanele baphumule ngokuthula kodwa utshani obude buyasivimba ukuthi sixhumane nabo. Kuyasikhathaza ukuthi asikwazi ukukhuluma kahle nokhokho bethu ngenxa yobudedengu bukamasipala.”

UPatricia van de Ross oyilungu lekomiti lemeya elibhekelela izinsiza zomphakathi nezempilo, uthi utshani obusemathuneni akwaLanga bugundwa izikhathi eziyisishiyagalolunye ngonyaka futhi lokhu baqala ukubugunda kusukela ngoMasingana kulo nyaka.

“Njengengxenye yohlelo lukamasipala lokulungisa olujwayelekile, le ndawo  iyahlanzwa futhi inakekelwe nsuku zonke.”

“Uma umasipala uhlanza amathuna mihla namalanga pho kwenzeka kanjani ukuthi ungabuboni utshani obukhulayo? Kuyacaca ukuthi abawenzi umsebenzi wabo,” kusho uHlalungana.

Lezi zakhamizi ziphinde zelulekwa ngokuthi zithinte ihhovisi lendawo uma zehluleka ukuthola amathuna abathandiweyo babo.

Esithombeni esingenhla: Amalungu omphakathi wakwaLanga afuna idolobha laseKapa likubeke eqhulwini ukuhlanzwa kwamathuna 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva