Bakhala ngemigwaqo osekuneminyaka ingalungiswa

Ngemuva kokuthi i-Roads Agency Limpopo iphumele obala ngekholamu yokugcina kaMmaditaba, kunomyalezo awubhalele bona.

I-Roads Agency Limpopo (i-RAL) ikhiphe isitatimende mayelana nekholamu yami. Okokuqala nje ngiyajabula ukuthi ihhovisi eliphakeme kangaka lifunde ikholamu yami.

Babiza uvo lwami njengamagama angelona iqiniso abenza babukeke kabi. Akukho lapho esihlokweni okukhulunywe khona nge-RAL, kodwa ngike ngasho ngemiphumela yale migwaqo engaqediwe esemadolobheni.

Esitatimendeni esinamakhasi amabili lapho bekhala khona ngokucekelwa phansi kwesithunzi sabo, akukho lapho abakhuluma khona ngesimo somgwaqo okwafika uMengameli uCyril Ramaphosa ezowuhlola ngoNhlolanja.

Ukube bengiqamba amanga bekungaba lula kakhulu ukufakazela ngombiko wesimo somgwaqo oqediwe.

Uma ubheka amahhovisi akwa-RAL ase-Polokwane ngathi umhlaba ohluke ngokuphelele kulamadolobha athintekile. 

Imigwaqo okumele isetshenziswe izakhamuzi ezigodini ihluke ngokuphelele kuneyasemadolobheni njenge-Polokwane. 

Ngakho-ke sizokuthethelela ukushiya ngamabomu kwe-RAL imigwaqo uMengameli awuvakashela wawuncoma, kodwa usushiwe kanjalo ungaqediwe.

Ngiyaxolisa kuMengameli wezwe ukuthi kungenzeka ukuthi akasibonanga isimo somgwaqo ngesikhathi ewuncoma.

Njengamanje ezingxenyeni ezinkulu zomgwaqo akukho lutho ngaphandle kwenqwaba kakhonkolo abantu bakule ndawo abazisiza ngawo njengoba sekuthathe izinyanga uhleli. 

Ukhonkolo nenqwaba yenhlabathi sekushiwe izinyanga emgwaqeni futhi kwenza umonakalo omkhulu kunakuqala okungadala ngisho ingozi.

Ngiyaxolisa kubantu bakulezi zigodi ukuthi angizange ngisheshe ngibhale ngezinkinga zabo okunconywe uMengameli nabo bonke. Ngakho-ke ake ngixolise ngokushesha.

Ngibhala lokhu ngoSuku lweNtsha ngiyaxolisa entsheni enganakiwe yasezigodini echitha izinsuku zayo idlala amadayisi notshwala ngoba ayikaze ibhekane nenye impilo.

Ngiyaxolisa ukuthi kumele bathembele kulesi sigodi esingaphansi kwentuthuko encane kakhulu kodwa izithembiso zishiwo mihla namalanga.

Ngiyaxolisa ukuthi uma bezama ukuvula amathuba izinhlaka ezifana ne-RAL azibasizi ngokwenza imigwaqo ilungele amabhizinisi.

Ngiyaxolisa kubantu abatshala amakhulu ezinkulungwane ukuze bathole umhlaba futhi baqale ukwakha amabhizinisi amaphupho abo kuze kube iphupho lishabalaliswa imigwaqo ethenjisiwe engeke yenzeke.

Ngichithe iminyaka engaphezu kuka-25 kulezi zindawo. Kulula kumuntu ohlezi ehhovisi ukuthi aphike lolu daba mayelana nobuchwepheshe ngoba kwenye ingxenye ye-D11 kukhona ukwakhiwa okwenzekayo njengamanje.

Okungelula impilo yasesigodini  lapho bebejabulele ukufakwa kwemigwaqo okokuqala ngqa empilweni yabo, kodwa yashiwa kanjalo ingaqediwe kuze kube yimanje.

Okungelula uhambo lwamahora amathathu ngetekisi oluya e-Polokwane okufanele luthathe isikhathi esingaphansi kwehora. Kodwa imigwaqo osekuphele amashumi eminyaka ingaqediwe sesize sakujwayela ukuthi uhambo oluya e-Polokwane luthatha usuku lonke.

Intsha yakulezi zigodi ayisakwazi ukulinda ukuthi iqede ezikoleni ihambe ingabe isabuya kule ndawo ngenxa yezinselelo eziningi ezikhona kulesi sigodi. Kunzima ukubona amathuba endaweni engakaze alunge futhi lokhu sekubathinte iminyaka.

Kulula ukuthi sibizwe ngabantu abaqamba amanga, kodwa angeke siyeke ukukhuluma ngezimo ezimbi abantu bakithi abaphila ngaphansi kwazo futhi into ongeke uyenze ukubhala isitatimende esingacisha lezi zindaba.

Siyabonga ukuthi ingxenye ye-D11 exhuma ku-R81 iyalungiswa ngemuva kweminyaka eminingi inemigodi. 

Siyethemba ukuthi umsebenzi uzophothulwa, kodwa ulwazi lwethu kulezi zingxenye abangazinakile kusitshela okunye okuhlukile.

Uma le ncwadi ifika emehlweni akho Mengameli uCyril Ramaphosa ngicela wenze okuthile ngaphambi kokuthi kufe abantu ngenxa yengozi edalwe yile mgwaqo ezingaphelele. Kukhona nevidiyo ekhombisa konke ukwakhiwa komgwaqo owawufikile uzowubona, le vidiyo isayinwe intombazane yasesigodini efuna impilo engcono endaweni yangakubo.

Scrolla World Cup Quiz