Babonga ikhehla eliphendule indawo kadoti ingadi

Buziwe Nocuze

UCarolus Daniels  wase-Paarl oziholela impesheni ubengakwazi ukubekezelela iphunga elibi lendawo eseduze kwakhe yokulahla udoti. Uye wadla amathambo engqondo ngalokho angakwenza njengoba engumuntu ohola impesheni ongakwazi ngisho nokuthenga umakhalekhukhwini oyi-smartphone.

Kodwa ezinye izinto zibaluleke kakhulu ukuthi ungaziziba. Uye wanquma ukusebenzisa imadlana ayenayo ukuze aguqule le ndawo ibe ingadi yemifino.

Uye wasebenzisa imali yakhe yempesheni ukuthenga amakhemikhali namathuluzi okuhlanza.

Kumthathe isikhathi eside, kodwa ekugcineni ukwazile ukususa udoti – wabe eseqala ukutshala.

Ngaphambi kwalokho, sasingakwazi ukuvula iminyango namafasitela, ikakhulukazi uma kushisa,” kusho uDaniels (63). “Iphunga bese lingabekezeleleki.” Wayevame ukukhuluma nalabo ababelahla udoti kodwa bebengenandaba futhi abazange bayeke ukulahla udoti wabo kule ndawo.

Manje izakhamizi zase-Paarl ziyazigqaja ngale ngadi echumayo. “Kuwumsebenzi wethu ukuthi izindawo zethu zihlanzeke ngaso sonke isikhathi, ngeke sikhale ngomasipala ekubeni kuyithi esilahla udoti endaweni engafanele,” esho.

Ingadi yakhe iyathandeka, futhi abadlula ngendlela bayama bathathe izithombe. “Kungimangazile ukubona bona laba ebengibacela ukuthi bayeke ukulahla udoti bethwebula izithombe,” esho, “Ngivele ngibabuke ngizibuze ukuthi bebezozithwebula kuphi izithombe ukube angizange ngisebenzise imali yami ukukhuculula udoti wabo.”

UDaniels uchitha isikhathi sakhe esiningi engadini yakhe. “Lena indawo yami yenjabulo. Ngaso sonke isikhathi uma ngizizwa ngidangele, ngiza lapha ngifike ngiphumule futhi ngixoxe nezimbali zami. Iphunga elimnandi nobuhle buyaphilisa.”

Weluleka imiphakathi ukuthi inakekele izindawo zayo. “Ukulahlwa kukadoti endaweni yethu bekuyinto embi kithina, bekuyingozi nasezinganeni zethu. Sibonile izingane zibulawa zilahlwa kulezi zindawo, kumele siqaphele.”

Isakhamuzi sakule ndawo asikwazanga ukuyeka ukuncoma uDaniels ngokuthatha isikhathi sakhe ehlanza indawo yokulahla udoti. “Angazi ukuthi wenze kanjani. Ngilithulela isigqoko ikhehla ngoba akekho owake wacabanga ukuthi le ndawo izoba yilokhu eyikho namuhla, into ekhangayo emphakathini omuhle futhi siyabonga.”

Isithombe esingenhla: UCarolus Daniels

Izihloko zakamuva