AYIKHO INDLELA YOKUPHUMA: Abantu abangama-50 e-Alex babhajwe emagcekeni abo

Everson Luhanga

Abantu base-Alex babhekane nobunzima!

Bangaphezu kwama-50 abantu abavela emindenini ehlukene e-Alexandra abavalelwe bengenayo indawo yokungena njengoba wonke amasango abebewasebenzisa avaliwe ngomakhelwane babo abathi abafuni muntu ohamba emagcekeni abo ikakhulukazi uma belele.

Manje abantu akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokweqa izindonga eziphakeme ezingaphezulu kwamamitha ayisithupha ubude futhi eziyingozi.

Phakathi kwabo kukhona owesifazane okhulelwe nogogo oneminyaka engama-93 kanye nezingane zesikole.

Abahlali abangama-50 bavela emindenini eyahlukene enezindlu zazo kodwa eziqoqene endaweni eyodwa.

Umhlali uMpho Ntombela uthe kusukela mhla zi-13 kuNhlangulana ngowezi-20212021, noma ngubani ophumayo nongena egcekeni bekumele asebenzise isitebhisi sokukhuphuka ezindongeni ezinde futhi asebenzise izitebhisi ezifanayo ukwehlela ngaphesheya.

UMpho uthe ukuvalwa kwesango lesine lokugcina ngumakhelwane wakhe kuthinte abantu.

“Kuzwakala kuhlekisa ukutshela umuntu ukuthi angikwazi ukufika emsebenzini ngoba angikwazi ukweqa udonga. Abantu bazokuhleka. Abaphathi bakho bazocabanga ukuthi udlala ngomsebenzi wakho. Kodwa lokhu akulona ihlaya kodwa kuyiqiniso elibuhlungu,” kusho yena.

Labo abazifaka engozini ngokugxuma, uma befika kolunye udonga kuvele kube sengathi abagezile.

UMpho uthe ekuqaleni, igceke lalinezindawo ezine zokungena. Isango lokuqala lavalwa ngowezi-1998 ngumakhelwane owathi akafuni abantu bangene egcekeni lakhe njengoba engeke azi ukuthi ngubani isigebengu nokuthi ngubani ongesona.

“Sibe sesiphendukela ohlangothini olusenyakatho lokungena esingazange silusebenzise ngoba iningi labantu belijwayele ukubanjwa inkunzi yizigebengu. Futhi-ke, umnikazi akazange akuthande lokho futhi. Ngakho-ke, walivala ngowezi-2014.”

Mhla zingama-29 kuNhlaba ngowezi-2021, elinye isango elisempumalanga lavalwa ngumakhelwane wasendaweni owayengathokozile ngokuhamba kwabantu njalo. “Ngaleso sikhathi, bese sinendawo yokugcina yokungena ebisentshonalanga negceke.

“Kodwa ukuze siphume, bekudingeka ukuthi sidlule phezu kophahla bese wehla ezitebhisini zendlu eziyizitezi ezimbili eceleni kwegceke lethu,” esho.

“Kodwa-ke, nakho lokho sekuvaliwe okwenza sihlale sivaleleke egcekeni eligcwele abantu abangaphezu kwama-50. Siyiziboshwa emizini yethu” kusho yena.

USalome Phoshoko uthe akazi ukuthi kuzokwenzekani kowesifazane okhulelwe uma isikhathi sakhe sokubeletha sesifikile. “Sizomhambisa kanjani kwisithuthi seziguli?”

“Kuzokwenzekani uma umagogo oneminyaka engama-97 edinga ukuyogonywa noma uma egula futhi edinga ukuya esibhedlela. Izingane aziyile esikoleni isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili manje. Sidinga usizo,” kusho uSalome.

Izihloko zakamuva