Amehlo athe njo kwiNdlovukazi uModjadji olandelayo

Lubhalwe nguThabiso Sekhula

Izwe lonke liyavungama ngezindaba zeNdlovukazi elandelayo yemvula nokuthi kusho ukuthini ukuba neNkosazane uMasalanabo Modjadji osekhule ngokwanele ukuthi anyukele esihlalweni sobukhosi bamaBalobedu.

Kwabaningi bethu esizweni samaBalobedu, iNkosazana uMasalanabo uyisithembiso sethu esikade sasilinda, indlalifa efanele yesihlalo sobukhosi esishiywe singenamuntu iminyaka eminingi kusukela kwakhothama unina uNdlunkulu uMakobo Modjadji ngonyaka ka-2005.

Kuyo yonke imikhosi nokulindela, angikwazi ukuzibamba kodwa ngizwela inkosazana encane imithwalo ethweswe yona ngenxa yendima eyazalelwa kuyo. Ngeshwa lakhe, noma yimuphi umthwalo ake awuzwa uzophindeka kathathu kusukela manje njengoba esenguNdlunkulu wemvula.

Isihlalo sobukhosi sigcwele amahlazo nokulwa ngisho nangaphambi kokukhothama kukaNdlunkulu wemvula wokugcina. Ngezindaba zokudliswa ushevu nokushona okungaqondakali, leli yizwe elesabekayo ukungena kulo.

Ukube bengikhethwe njengoNdlunkulu wemvula omncane, bengingadabuka ngokuthi umfowethu owayengangisekela walandela ngemuva kokushona kukamama futhi angeke akwazi ukuthatha leyo ndima.

Ezombusazwe ziphendule izingane zakini zaba izimbangi kusukela zisencane futhi noma yiliphi ithuba lokuba nobudlelwane obujwayelekile bezelamani lisithwe imibango yamakhosi noNdlunkulu. 

Ngo-2021 kwabe sekwethulwa incwadi yezikhalazo eyayiphikisana nokuphakanyiswa kweNkosana uLekukela, abalandeli bakhe nabo bathumela isicelo kuMengameli ukuba sibuyiselwe isihlalo kumuntu wesilisa njengoba kwenzeka ngaphambi kukaNdlunkulu wokuqala wemvula.

Umama wabo washona eneminyaka engu-27 yena eneminyaka eyisishiyagalombili kuphela, iNkosana uLekukela wayesengumfanyana eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala, kodwa naye wazithola esephakathi kombango wobukhosi njengoba bekunguye omdala futhi wayezoba  iNkosi entsha yesizwe semvula ngemuva kweSilo sokuqala kusukela ngeminyaka yango-1800s.

Umndeni wakhe kanye nesizwe bahlukene phakathi kule mpi. Thina, bantu bakubo sesilinde iminyaka engu-18 ukuze sibe noNdlunkulu futhi kwabanye neSilo babengenza kanjalo. Isihlalo sobukhosi siye sahlala isikhathi eside kakhulu singenamuntu futhi imihlaba iyafa kancane kancane. Angikwazi ukuzibamba, kodwa ngiyamzwela abamelene naye bazothatha noma yiliphi ithuba ukukhombisa ukuthi ukukhulela kwakhe e-Gauteng kumphuce amakhono akhe okuletha imvula.

Ukube benginguNdlunkulu wemvula olandelayo, ngineminyaka engu-18 kuphela, ngabe nginovalo ngendlela okwenzeka ngayo. Uyingane engakaze ibe nomama esakhula. Akazange afundiswe amasiko neziyalo ezikhombisa ukuthi kuyini ukuba uNdlunkulu wemvula.

Ubeyintombazane impilo yakhe yonke, ukhule engena eziNkantolo ukuze zinqume ukuthi kufanele yini ahlale nabantu bakubo noma ahambe nabanakekeli abasukumela phezulu ukumkhulisa ngemuva kokukhothama kukaNdlunkulu.

Ukube benginguNdlunkulu olandelayo wemvula, nami bengizogcwala injabulo ngoba isiphetho osekuphele iminyaka engu-18 sifezekile ekugcineni. Ngingaba uphawu lwethemba lesizwe, isixhumanisi phakathi kwabantu bakithi nokhokho, phakathi kwezulu nomhlaba.

UNdlunkulu obusa ngohlu lozalo loNdlunkulu bemvula ababenamandla ngaphambi kwakhe izindaba zabo ezazizwakala ngaphesheya kwezilwandle. Ifa elaletha ngisho namaqhawe anamandla njengeNkosi uShaka emagqumeni ase-Modjadji. Ngingaziqhenya ngokuqhubeka nohambo labavikeli besizwe, okuyikhaya labantu abaningi hhayi nje kuphela abantu, kodwa nezindawo zemvelo ezinjengethafa le-baobab kanye ne-Modjadji cycad reserve, okuwukuphela kwawo kuyo yonke indawo.

Ukube benginguNdlunkulu wemvula olandelayo ngingaziqhenya ngokuthi igama lami linanelwe kusukela emagqumeni kuya emifuleni, ezintabeni kubantu abancane nabadala abathandazela impilo. Ngenxa yokuthi ukubusa kwakhe kwakungeke kube okwabantu basemagqumeni ase-Modjadji kuphela, kwakuzojabulisa nokhokho futhi baqapha impilo yakhe.

Ukube benginguNdlunkulu olandelayo injabulo yami ibingeke ilinganiseke ngoba izulu nezintaba kuyoduma,kuyoshawa izigubhu abantu basine babambe neqhaza emikhubeni yemvula eholwa nguNdlunkulu wemvula okokuqala ngqa cishe eminyakeni engu-20. Onyakeni onemvula eningi e-Balobedu kunanoma yimuphi omunye unyaka ezikhathini zakamuva unyaka lapho, inyanga yonke ngaphambi kokuba ahlanganise iminyaka engu-18 kwakungekho lutho ngaphandle kwemvula nsuku zonke.

Kungaba yinduduzo engakanani ukwazi ukuthi abantu bami, abahlala ngaphesheya bahlangene ndawonye ukuze balungise indawo yami endaweni okwabusa oNdlunkulu bemvula. Kungaba induduzo ukujabulisa abaningi esizweni esimile esalinda ingane eyashonelwa ngunina inezinyanga ezintathu izelwe ikhule ize ilungele ukuthatha okuyilungelo layo. Le injabulo enkulu ukubona uNdlunkulu olandelayo.

Sengathi izulu lingamamatheka kuye nakithi.

Izihloko zakamuva