AMaqungebe akhumbule ukhokho wawo owayibamba ishisa kweyaseSandlwana

Lubhalwe uCelani Sikhakhane

Isizwe sakwaNgobese eNquthu sikhumbule ukhokho waso iNkosi uMehlokazulu kaSihayo owaba ingxenye yempi yaseSandlwana eyayingomhlaka-22 kuMasingana ngo-1879 njengoba ngoMsombuluko bekuhlangana iminyaka engu-145 uZulu abhuqa amaNgisi ngesikhathi efuna ukudla umhlaba ngezibhamu.

INkosi uThathezakhe Ngobese uhole imkhuleko lapho athethe khona idlozi entabeni eSandlwana nokuyilapho eyayibambene khona. Kuhlatshwe izimbuzi ezintathu kwashunqiswa impepho kwaphinde kwashiswa nensangu okuthiwa yayibhenywa ngaleso sikhathi njengogwayi owawukhona.

“Maqungebe ngithi angisho ukuthi izingane zenu sezakhile zinemizi futhi zifundile sekuyizitshudeni. Ngiyazi lento yokufunda ukuthi yinto enaniyihlaba kakhulu nithi kudlalwa ngezingane. Nokho-ke sesikhulumile ngamantombazane kodwa akenisize izingane zabafana nazo zikwazi ukuphatha abantu besifazane,” kusho iNkosi uNgobese.

Ukhokho wakwaNgobese uMehlokazulu wayezwalwa iNkosi uSihayo owayengumkhuzi webutho elalibizwa ngokuthi iNdabakawombe nelaphinde lajutshwa ukuyojoyina ibutho leSilo uCetshwayo kaMpande oNdini.

AbakwaNgobese bavikelwa iSilo uCetshwayo kaMpande ngesikhathi amaNgisi efuna ukushushisa iNkosi uSihayo ngemuva kokuthi kunqunywe amakhosikazi akhe amabili ayesolwa ngokuphinga.

Ubudlelwano babo baqina badlulela eNkosini uMehlokazulu owayeyindodana kaSihayo.

UDkt Nomagugu Ngobese wenhlangano iNomkhubulwane uthe yize umcimbi kaHulumeni neSilo uMisuzulu kaZwelithini wokukhumbula impi yaseSandlwana ungoMgqibelo kodwa akufanele bona balukhohlwe usuku lwangempela lwempi yaseSandlwana njengesizukulwana sokhokho abayibamba ishisa.

“AmaNgisi awalukhohlwa lolu suku njengoba ehlale ezokhumbula okhokho bawo kule ntaba. Ngakho nathi sesithathe isinqumo sokuthi njalo ngomhlaka-22 kuMasingana sihlangane kuyo le ntaba sikhumbule igazi lokhoko bethu elavikela umhlaba wethu kule ntaba ngesikhathi amabutho amaNgisi ezosithathela umhlaba wethu,” kuchaza uDkt Ngobese. 

Uqhube wathi imiphakathi ayinganciki kakhulu kuHulumeni ngokuzokhumbula lo mkhosi kodwa uma amandla ekhona abantu abaziqashele izimoto bazokhumbula othandiweyo babo.

“Ngikusho lokhu ngoba into enosopolitiki phakathi ayiphumeleli. Abakwenzayo bakhipha amabhasi bawafake ngokobuqembu ezindaweni zabantu bese uthola ukuthi kukhona imiphakathi engawatholanga amabhasi ngoba bekudlalwa ipolitiki kodwa uma nathi singabantu sizenzela into yethu lokho kuyoqhubeka kusigcine sithunzi somlando wokhokho bethu,” usho kanje.

Impi yaseSandlwana yayiholwa izethenjwa zeSilo uCetshwayo kaMpande okwabe kunguMnyamana kaNgqengelele, uSigcwelegcwele Ngema noNtshingwayo kaMahole Khoza. Le mpi yayiphakwe iSilo uCetshwayo uJininindi omnyama uma sebemhasha.

NgoMgqibelo iSilo uMisuzulu kaZwelithini sizohola amabutho okokuqala selokhu uNdunankulu waso uMntwana wakwaPhindangene akhothama bekhumbula ukunqoba kukaZulu empini yaseSandlwana. USomlando uMnuz Ian Knight wachaza impi yaseSandlwana njengokuthelwa ngehlazo kweNdlovukazi yamaNgisi.

Izihloko zakamuva