Amaholidi kaKhisimuzi agcwele uthando, intsini, ukudla, umculo, ukuya esontweni, izipho nokuningi esingeke sikukhohlwe

Zuziwe Ndokweni

Amaholidi kaKhisimuzi awokuchitha isikhathi nomndeni, ukwabelana ngezipho, uthando, intsini, ukudla, umculo, umkhuleko nokuthokozela isikhathi samanje esingasoze sasikhohlwa.

Ngichitha isikhathi samaholide nomndeni wami.

Ngezinye izikhathi sichitha amaholide emahhotela, kuya ngemali esuke ikhona, noma siye emakhaya okungenani njalo ngemuva kweminyaka emibili.

Okuhle ngoKhisimusi ukuthi sithola isikhathi sokubona ogogo nomkhulu, omalume nabazala bethu kanye namalungu omndeni ahlala phesheya kwezilwandle. Sijwayele ukubona umalume ohlala eNgilandi njalo eminyakeni emithathu.

Ekuseni ngoKhisimusi kusuke kuyisikhathi esimatasa. Sivuka ngovivi ukuze sihlanze indlu, sipheke ndawonye futhi senze namasaladi. Siphinde sose inyama bese senza uphudingi.

Ngo-11 ekuseni siya esontweni lapho sifike sicule ndawonye futhi sinikane izipho bese siyathandaza. Kuphinde kube khona umdlalo kasonto sikole, lapho abantu abadala belalela ngokucophelela izingane zixoxa izindaba ngokuzalwa kukaJesu.

Uma sibuya esontweni silungisa itafula njengoba kusuke sekuyisikhathi sokuhlala ndawonye, sidle ndawonye, bese sabelane ngezindaba ezinhle zakudala esizikhumbulayo.

Umalume wami ujwayele ukuthi awuphelele uKhisimusi ngaphandle komqombothi. Sibe sesiwenza uMqombothi sibonge okhokho bethu ngokusigcina siphephile bese sinika bonke abantu abakhona egcekeni okuthi ngokuphazima kweso ubabona sebecula bejabule bonke kanye kanye.

Isikhathi sikaUKhisimusi siyohlezi sinomusa kithi futhi siyohlezi sikhona ukuze sibonwe yisizukulwane esizayo.

Ngosuku lukaKhisimusi sikhohlwa yikhona konke osekudlule noma nje sesiphila ezweni elinzima manje ngenxa ye-Covid-19 futhi asikwazi ukumema abantu abaningi, ngoba silandela imigomo.

Ngiphinde ngibone uKhisimusi njengesikhathi sesiqalo esisha. Yisikhathi sokuthethelela kanye nokubonga. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi siyaphila, sithandazela labo abasilahlekele endleleni. Sithandazela nokuthi abantu bathole imisebenzi, abantu bashade, bathenge izimoto nezindlu, bathole abantwana.

Izihloko zakamuva