Amadoda amaningi enza imisebenzi yasekhaya ngalesi sikhathi somvalelo!

Lungani Zungu

Kubonakala sengathi kukhona okuhle okuqhamuke kulokhu kuhlaselwa ubhubhane lokhuvuthe.

Umbiko omusha – i-State of the World’s Fathers 2021- ithole ukuthi abesilisa abaningi babambe iqhaza emsebenzini wokunakekela imindeni ngesikhathi sobhubhane. Lokhu kuhlanganisa ukuhlanza indlu nokupheka.

Noma sinyukile isibalo, kodwa abesifazane abaningi basaqhubeka nokwenza ingxenye yomsebenzi wokunakekela imindeni bengakhokhelwa emhlabeni jikelele.

Ucwaningo luphethe ngokuthi abesilisa kuzofanele benze isilinganiso semizuzu engama-50 yomsebenzi ekhaya ngosuku – ukuze benze okulinganayo nabesifazane.

Umbiko ulinganisela ukuthi kuzothatha umhlaba iminyaka engama-92 ukuthi abesilisa nabesifazane benze emisebenzini yasekhaya ngokulinganayo.

Ucwaningo lubheke emazweni angama-47, okubalwa neNingizimu Afrika.

Emazweni amaningi kwaba nomvalelo, ngesikhathi ubhubhane ludala umonakalo omkhulu emhlabeni jikelele.

INingizimu Afrika ingenye yezwe eyaba kumvalelo. Izinkampani eziningi zavalwa, ziphoqa abasebenzi bazo ukuthi basebenze emakhaya.

Umbiko uthole ukuthi iningi lamadoda belingakwazi ukubalekela ukubamba iqhaza emisebenzini yasendlini ngesikhathi somvalelo

“Cishe abesifazane abangama-56% nabesilisa abangama-51% abavela emazweni angama-47, okubalwa neNingizimu Afrika, bathe isikhathi asebesichithe benza umsebenzi wokunakekelwa bengakhokhelwa sesikhuphukile selokhu kwaqala ubhubhane lokhuvuthe,” kusho umbiko, okhishwe yinhlangano yamazwe jikelele elwela ukulingana ngokobulili i-Promundo.

Alikho izwe emhlabeni lapho abesilisa nabesifazane babelana ngemisebenzi yasendlini ngokulingana, kusho umbiko.

Noma besikhuphuka isibalo sabesilisa ababamba iqhaza emisebenzini yasekhaya, bekukhona nokwanda kwesibalo sodlame lwasekhaya.

Umbiko uveze ukuthi ngcono kube nokuguquka kwezimo namasiko nezinqubomgomo zabesilisa nabesifazane ukuze banikele ngokulinganayo emisebenzini yasekhaya.

Nazi ezinye izibalo zombiko ezivela emhlabeni wonke njengoba kubikwe yi-GroundUp:

Inani lamazwe aqinisekisa ukuholela ikhefu elithathwe ngomama abakhulelwe kusukela ngowezi-2020: ayi-115

Inani lamazwe aqinisekisa umholo wekhefu kobaba abanezingane kusukela ngowezi-2014: angama-71 

Izihloko zakamuva