Abazali abakhetha izikole babambezela izingane zabo

Dylan Bettencourt

Into edala ukuthi abafundi abangu-700 bengazitholi izikole abazofunda kuzo eGoli ingoba abazali bancamela izikole ezizimele  kunezikole zikahulumeni ezisemalokishini.

UNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng, uPanyaza Lesufi, uthe lokhu okwenziwa ngabazali ukukhetha izikole izingane zabo ezizofunda kuzo kuphazamisa uhlelo lwabo.

“Wonke umuntu unethuba “lokuzikhethela” akufunayo kodwa nathi ngasohlangothini lwethu njengoMnyango wezeMfundo kukhona izinto ezingaphezu kwamandla ethu, njengabafundi abaningi abakhetha ukuzofunda eGoli,” esho.

Uthe iqiniso ukuthi abazali bathanda izikole ezithile bese lokho kudala inkinga ezinhlelweni zabo.

ULesufi uthe “uhulumeni wenze izinhlelo zokwakha izikole emalokishini amaningi, kodwa abazali bancamela ukuhambisa izingane zabo eGoli ukuze zithole imfundo engcono”. 

“Kuwumshikashika omkhulu ukushintsha indlela abantu bakithi abacabanga ngayo ngoba iningi labo abasoze bakholelwa ekutheni ‘imfundo yasemalokishini iyimfundo esezingeni’. Isayinde indlela okusamele ihanjwe. Kodwa njengeGoli sizibophezele ukuqinisekisa ukuthi zonke izikole zethu zihlinzeka  ngemfundo esezingeni,” kuqhuba isitatimende sakhe.

Uqhube wathi abafundi bebanga lokuqala nelesishiyagalombili abangenazo izikhala ezikoleni zabo bafake izicelo ngohlelo loMnyango lokufaka izicelo nge-internet olwasungulwa ngo-2016.

Uqinisekise abazali ukuthi uMnyango wezeMfundo uzibophezele ngokuqinile ukuthi abafundi abangu-700 bazofakwa ezikoleni ungakapheli uMasingana.

UNgqongqoshe wengeze ngokuthi nakuba amakhulu abafundi bebengenazo izikhala ekuqaleni  konyaka, bangu-35 000 abafundi asebefakwe esikoleni futhi bakwazile ukuqala unyaka wabo wokufunda ngoLwesithathu ngokohlelo lokufunda.

Umthombo wesithombe: @JacarandaFM

Izihloko zakamuva