AbaseLusikisiki bafuna kuvulwe kabusha ikolishi lobuthishela

Lubhalwe nguThabisa Ndzindzwa

Izakhamuzi zaseLusikisiki ziyawusekela ngokugcwele umkhankaso wokufuna kuvulwe kabusha ikolishi lobuthishela lendawo libizwe ngenyuvesi yase-Lusikisiki.

Ngomhlaka-16 kuNhlangulana, intsha yase-Lusikisiki ingene emgwaqeni igqoke izikibha ze-EFF ifuna kuvulwe kabusha leli kolishi.

UNokufika Vukaphi (52) wase-New Rest uthe: “Namhlanje siqhuba umkhankaso wokufuna ukuthi leli kolishi livulwe kabusha kanti ukuvulwa kwalo kungasiza izingane zethu ezihluleka ukuthola izikhala  kwamanye amanyuvesi.” usho kanje.

Ukholelwa ukuthi uma lesi sikhungo sivulwa izingane zabo zizoba namathuba okuthola izikhala njengoba le nyuvesi izobe iseduze namakhaya azo.

“Asineme singabazali ngoba izingane zethu zihlala emakhaya ngisho noma kungathiwa ziphase ngamalengiso ngenxa yokungazitholi izikhala kwamanye amanyuvesi, bahlezi betshelwa ukuthi basohlwini lwabalindile. Kuzodingeka balinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba bamukelwe emanyuvesi?” ebuza.

Abafundi baseNgqungqushe TVET College nabo bebekhona ukuzokweseka umkhankaso, bethi bakholwa ukuthi ukuvulwa kwalesi sikhungo kuzonika abantu abasha amathuba angenamkhawulo okufunda emikhakheni eyahlukene engekho eNgqungqushe TVET College.

U-Andile Madlebe owenza izifundo ze-finance unethemba lokuthi leli kolishi lizofaka izifundo ezingatholakali eNgqungqushe, okubalwa ezeMfundo nezoLimo futhi libeke phambili abafundi base-Lusikisiki namadolobha aseduze.

U-Asiphe Mnyayiza (24) wase-Ngobozana unethemba lokuthi isicelo sabo sizolalelwa uMnyango wezeMfundo ukuze bathole ithuba lokuthuthukisa impilo yabo.

“Ngaqala ukufaka isicelo sokungena eNyuvesi ngo-2015, kodwa ngenxa yemiphumela yami ebingemihle banginqaba, kodwa akumina ngedwa. Baningi endaweni yangakithi abaphase umatikuletsheni, kodwa esihleli nabo emakhaya.”

I-EFF ithi ikolishi yase-Lusikisiki yothisha yakhiqiza othisha ababalelwa ku-500 kwaze kwaba iyavalwa ngo-1999.

Leli qembu seliqinise umkhankaso wokuthi kuvulwe kabusha isikhungo, lathumela incwadi yezimfuno zalo ehhovisi likaNgqongqoshe wezeMfundo kanye nakuNdunankulu wase-Eastern Cape.

Isithombe esingenhla: Intsha yase-Lusikisiki imashele eKolishi lezeMfundo ngosuku lwentsha

Umthombo wesithombe: UThabisa Ndzindzwa

Izihloko zakamuva