Abasebenzi basezimayini bayesaba ukuthi ngeke bavikeleke egciwaneni elisha elibizwa nge-Omicron

Moyahabo Mabeba

Ngemuva kokusinda kwi-Delta uhlobo lwe-Covid-19 ngoNhlolanja, ngesikhathi impilo yakhe iwohloka ngenxa yesimo sakhe sokuba negciwane lesandulela ngculazi , umama wezingane ezintathu wase-Limpopo manje usesabela impilo yakhe futhi.

Lo wesifazane, osebenza embonini yezimayini e-Sekhukhune, uthe ukuqubuka kabusha kwalolu bhubhane lomhlaba kungaba nemiphumela emibi emkhakheni wakhe.

Yize uMnyango wezeMpilo esifundazweni ungakwazanga ukuhlinzeka ngezibalo eziqondile ze-Covid-19 kulo mkhakha, isifundazwe sikuqinisekisile ukuthi siqophe abantu abayizi-122,406 abathelelekile, abayizi-117,977 abaluleme, kanye nabayizi-4,096 abashonile.

I-Exxaro Mine, e-Lephalale esifundeni sase-Waterberg, iqophe ukuthelelana okusha okungama-57 ezinsukwini ezine, kwaqoshwa ukuthelelana okusha okuyi-18 mhla zingama-24 kuLwezi kuphela.

Yize umnyango usuthumele ithimba labasebenzi bezempilo ezimayini ukuyohlola abasebenzi, uthe isimilo sezimayini siyancipha njengoba novalo ngemiphumela yezempilo nezomnotho nge-Omicron lukhula.

Lo wesifazane ongowasesigodini sase-Mmotong, enyakatho-nentshonalanga ye-Polokwane, uthe njengoba umkhakha wezimayini uvinjezelwe, abaningi bacabanga ukuthatha ikhefu kulesi sikhathi samaholidi noma basule.

“Imboni yethu isibeka engozini enkulu enezingozi eziningi zempilo. Nokuvela kabusha kwalolu hlobo sekufana nokuthi sesishonile,” esho.

Uyazingabaza izinyathelo ezizothathwa iziphathimandla ukuze zimvikele kanye nozakwabo.

“Asazi nje ukuthi kufanele sizivikele kanjani. Nakuba abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo bezama ngakho konke okusemandleni abo ukusivikela, umkhakha wethu uphelelwa izinketho. Sizogqoka izifonyo sigcobe ne-sanitiser, kodwa ingabe lokho kwanele?” ebuza.

UNgqongqoshe wezeMpilo uPhophi Ramathuba uthe uMnyango uxwayisa umphakathi mayelana nokuqubuka kwamaqembu kanye nobungozi bokungabaza umgomo.

“Kuyakhathaza ukuthi iningi lalabo abatholakale benalo futhi abakhombisa izimpawu yilabo abangagonyiwe. Labo abagonyiwe abakhombisi izimpawu ezinzima futhi bavele bazihlalele ekhaya,” kusho uRamathuba.

Umnyango wakhe wenze konke ongakwenza ukuze uqwashise abasebenzi ukuthi umgomo uyatholakala kubo, kodwa osekusele kubona ukuthi bahambe bayowuthola, engeza.

“Lokhu kwenzeka naphezu kwemizamo yethu, kanye neyezimayini, yokunikeza bonke abasebenzi imigomo ezindaweni zabo zokusebenza. Injabulo yethu izophela maduze njengoba igagasi lesine selifike ngempela. Sikhathazekile ngendlela efana neyabo ukuthi abantu bakithi baziphatha sengathi igciwane seliphelile.”

Izihloko zakamuva