Abaphuma emazweni angaphandle nemithetho emisha

Dylan Bettencourt

UMnyango Wezokuqashwa Nezabasebenzi wenze isiphakamiso sezinguquko ezine ezintsha kubasebenzi bakwamanye amazwe.

Izinguquko kuMthetho Wamanje Wezinqubo Zokuqashwa zibandakanya izabelo, izinguquko ze-Immigration Act, ukuvikelwa kwabasebenzi bokufika  nemindeni yabo, kanye namakhono abalulekile.

Ngokwezabelo iziphakamiso zihlose ukususa isigcwagcwa sokuthi abasebenzi bakwamanye amazwe bacindezela imakethe yezabasebenzi bakuleli. Lolu shintsho luzophoqelela inani eliphezulu labantu bangaphandle ababhalisiwe ukuthi bangaqashwa emikhakheni emikhulu yezomnotho.

Izinguquko ezintsha  ziwumzamo wokuvumela abantu bokufika ukuba bawele imingcele ngendlela ehlelekile.

“Iziphathimandla zoMnyango Wezasekhaya kanye nabaphathi bemingcele sebeqalile ukwenza umsebenzi wokuvikela imingcele kanye nokuvumela abantu bakuleli kanye nabakwamanye amazwe ukuthi bahambe ngendlela ehlelekile uma bewela imingcele,” kusho uMnyango.

“INingizimu Afrika izosebenzisa lezi zinhlelo ngokuvumelana nezimfuneko zayo zesifunda nokubambisana osekuvunyelwene ngakho e-Southern African Development Community kanye nakumazinga e-African Union”.

UNgqongqoshe wezabaSebenzi uThulas Nxesi kanye nethimba labahloli bazwakalise ukukhathazeka kwabo mayelana nezinhlelo zokuqasha ngokungemthetho uma kuqashwa abantu bakwamanye amazwe abahlala kuleli.

UNgqongqoshe uthe ubone izinkampani zisizakala ngabasebenzi abangenazo izincwadi ngokubafaka ngaphansi kwamazinga aphansi okusebenza.

Abasebenzi bakwamanye amazwe abavikelwe izinyathelo zokuvikela umphakathi njengeSikhwama Somshwalense Wabangasebenzi, Isikhwama Sempesheni kanye Nesikhwama Sesinxephezelo.

“Lezi zinhlelo azikho emthethweni. Akwamukelekile futhi yinto esihlupha mihla namalanga emnyangweni,” kusho uNxesi.

Abasebenzi bakwamanye amazwe bebelokhu bebhekwe kakhulu ngamaqembu ezepolitiki kanye namaqembu emiphakathi emasontweni adlule. Abaningi sebeyalelwe ukuba bashiye lelizwe ngabaqaphi bemiphakathi abangenalo igunya lokuxosha abantu.

Kodwa-ke iziphakamiso zingaphansi kokwamukelwe yiKhabhinethi futhi zizokwengezwa ekupheleni kukaNdasa uma izinguquko zigunyazwa.

Umthombo wesithombe: @BusinessTech

Izihloko zakamuva