Abantu bamnyama basencupheni enkulu

uHulumeni wama-Ngisi e-Britain ubika ukuthi abantu abamnyama yibona abasencupheni enkulu yokubulawa yi-covid19, okuyisifo esandulela igciwane le-corona.

Amathuba omuntu omnyama ukuthi abulawe yilesi sifo aphindaphindene kane uma kuqhathaniswa nondlebe zikhanyi’langa. Umbiko uthi amathuba abesifazane abamnyama angu-4.3 makuqhathaniswa  nabesifazane abamhlophe.

Lo mbiko uthi inhlupheko isona sizathu esimqoka. “kubalulekile ukulwa nenhlupheko, inhlala kahle yabantu kanye ne zomnotho …okuholela ekuthenini kube nokushona kwabantu okungenabulingiswa,” Umbhali u-Delan Devakumar utshele iphephandaba i-Independent.

E-Britani isibalo sabantu abendele kobabomkhulu sinyuke kakhulu emhlabeni njengoba ngolwesine besiyizi-30 076. Kanti ke lapho uHulumeni ugxekwa kakhulu ngokusheshe akhulule ukumiswa kwezwe lonke.

Lesi sibalo esinyukayo sesifaniswa nesase Melika lapho isibalo sabandele kobabomkhulu sinyukile ngabantu abayizi-74 581 , lapho abantu abamnyama okuyibona kakhulu ababulawa yi-covid19.

Izihloko zakamuva