Abangenamakhaya balala emigodini

Doreen Mokgolo

Njalo ebusuku kubonakala izinsizwa ezingenamakhaya zaKwaThema, e-Ekurhuleni zinyamalala zingena ezihlahleni.

Balala emigodini ukuze babalekele amakhaza futhi bathole nendawo yokukhosela ephephile.

UMorries Mangena, ohlala emgodini oseduzane nendawo yokulahla udoti, uthe le ndawo iyona kuphela lapho bengalala khona ngokuthula ngaphandle kokuxoshwa.

“Besivakashela indawo yokulahla udoti eseduzane nsuku zonke ukuthola izinto ezingaphinde zisebenze ebesizidayisela ukondla  ukuqaleka kwezidakamizwa kanye nokuthola nokudla,” esho, ekhuluma engafihli ukuthi ungumlutha we-nyaope.

“Ngelinye ilanga sanquma ukuthi njengoba besivele singenamakhaya futhi sichitha isikhathi sethu esiningi lapha kumele ukuthi sakhe izakhiwo zesikhashana.”

Endaweni eseduze nendawo okulahlwa kuyo udoti, imigodi eminingi igcinwa kahle. Iningi libeke izingubo zokulala ngobunono komatilasi, abagcinwa ngaphansi kopulasitiki.

Kodwa noma bezilungiselele kanjalo, kuyafana nokuthi balele emhlabathini onamatshe futhi abakhululekile.

UMorries uthe leli qembu liqale ngokwakha izakhiwo ngamashidi opulasitiki nezinti kodwa lokhu akuzange kubavikele emakhazeni asebusika.

“Sithole ukuthi ukulala emseleni kufudumele,” kusho uMorries.

“Sizilungisele imigodi futhi efudumele. Sakwenza lokhu iningi labanye lingakasijoyini.”

USipho Mahlangu, naye ongumlutha we-nyaope, uthe ngemuva kokuhlaselwa yisixuku, omunye umlutha wammema ukuba abajoyine ukuze aphephe.

“Ngaxoshwa ekhaya ngumalume wami ngokweba izinto eziyigugu engazidayisa,” esho.

Wayesaba ngoba abahlali babesongela impilo yakhe.

UThabang Xaba we-Thabang Xaba Foundation uvakashele lesi siza.

“Akekho umuntu ofanele ukuhlala kanjena noma ngabe wenza ubugebengu obunjani,” esho.

I-Xaba’s foundation iqhuba umkhankaso wokususa labo abayimilutha emigwaqeni nasemarenki amatekisi ibafake ezikhungweni zokuhlumelelisa izimilo bese ibahlanganisa nemindeni babuyele emakhaya abo.

“Akulula ngaso sonke isikhathi. Abaningi bagcina bebuyela emigwaqeni. Abanye abakulungele ukushiya imikhuba yabo,” kusho yena.

Izihloko zakamuva