Ababhikishi bamashele enkantolo ukuthola ubulungiswa bentombazanyane eyanukubezwa ngumkhulu wayo

Zukile Majova

Intombazane eneminyaka eyi-12 ubudala eyabalekelela ukudlwengulwa iphindelelwa nguyise ongayizali eGoli, isiphinde yahlaselwa ngomunye umdlwenguli – ongumkhulu wayo.

Lokhu kuthukuthelise inqwaba yabantu base-Goso nase-Sugar Bush, ngase-Mount Ayliff e-Eastern Cape, abamashele eNkantolo yeMantshi yendawo ngoMsombuluko.

Izinduna, amakhosi, abafundi, abazali nabanye ababambe iqhaza emphakathini babhikishele ukuthi imantshi isichithe isicelo sebheyili salo msolwa oneminyaka engama-55 okusolwa ukuthi ungumdlwenguli.

UThando wathuthela eGoli ukuyohlala nobabekazi wakhe, owaba njengomzali wakhe ngesikhathi kushona unina.

Kodwa akahlalanga kahle lapho. Umyeni kababekazi wakhe waqala ukumhlukumeza ngokocansi uma ubabekazi wakhe engekho.

Lokhu kwagcina sekuphenduka ukudlwengulwa.

Ngawo lowo nyaka, ugogo wakhe wamhambisa wayohlala naye ekhaya eliphephile esigodini sase-Goso, lapho umama wakhe ayekhulele khona.

Kodwa umfowabo kagogo wakhe, naye owayethembise ukuthanda nokunakekela le ntombazanyana, wasebenzisa ubuthaka bentombazanyane futhi waqala ukumdlwengula ebusuku.

Lokhu kuqhubeke isikhashana waze uthisha wakhe uMiss Khumalo, waqala ukubona ukuthi akadlali nabanye abafundi ngesikhathi sekhefu.

UMiss Khumalo wabe esebona ukuthi uThando wayehamba exhuga kodwa wayesaba ukukhuluma. Ekugcineni, wamvulela isifuba.

UKhansela Florida Ngonyolo, uSomlomo kaMasipala wase-Mzimvubu, uthe lesi sehlakalo sicasule umphakathi.

“Emasontweni ambalwa edlule besethula i-Men’s Forum lapha e-Mzimvubu, sikhuluma ngokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

“I-Men’s Forum manje isilapha nathi, silwa nabesilisa abangcolisa igama lamadoda alungile emiphakathini yethu.

“Sizohlangana njengabesifazane ukuze siqhubeke nokuxoxa nabesilisa emadolobhaneni ethu ukuze sisuse abenzi bobubi.”

Izihloko zakamuva